mediPRÁVNIK chráni už 1027 ambulancií a lekární.

Dar od pacienta odporúčame prijať až po realizácii výkonu

JUDr. Ján Pavlík   |   30.4.2021

V prípadoch, ak sa pacient rozhodne nezištne obdarovať zdravotníckeho pracovníka robí to zväčša ako prejav určitej vďaky a spokojnosti. Ak by pacient obdaroval zdravotníckeho pracovníka pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti vzniká zbytočne riziko pre pacienta ako aj samotného zdravotníckeho pracovníka z akého dôvodu bol dar poskytnutý a či náhodou ním pacient nesledoval získanie neoprávnenej výhody, čo by znamenalo, že neposkytol dar ale úplatok. Avšak pozor, prijatie plnenia od pacienta po uskutočnení výkonu v ambulancii môže byť taktiež vyhodnotené ako naplnenie skutkovej podstaty trestného činu. V nasledujúcich riadkoch si priblížime prečo prijatie daru po uskutočnení výkonu považujeme za menej rizikové z pohľadu trestnej zodpovednosti.

 

ČO JE TO ÚPLATOK?

Trestný zákon pod úplatkom rozumie vec alebo iné plnenie majetkovej či nemajetkovej povahy, na ktoré nie je právny nárok. Trestný zákon pritom nerozlišuje, že pacient či lekár považoval takýto príspevok za dar, či poďakovanie, alebo či niektorá zo strán recipročne (ne)očakávala určitý druh služby alebo plnenia.

V jednoduchosti povedané za úplatok sa na účely trestného zákona rozumie vec alebo iné plnenie majetkovej či nemajetkovej povahy, na ktoré nie je právny nárok.

 

ČO JE TO DAR?

Základným znakom darovania je bezodplatnosť. Bezodplatnosť darovania je výslovne uvedená ako pojmový znak slovenskej právnej úpravy darovacej zmluvy. Bezodplatnosť darovania spočíva v prenechaní majetkovej hodnoty darcom obdarovanému bez protiplnenia obdarovaného.

Spoločným znakom v prípade úplatku, ako aj darovania je to, že na obe plnenia neexistuje právny nárok. Skutočnosť, že na niečo nemá osoba právny nárok laicky povedané znamená, že sa jedná o taký úkon, ktorý si osoba nevie vynútiť prostredníctvom činnosti verejného orgánu. V konkrétnom prípade to znamená, že osoba sa napríklad nemôže žalobou domáhať na súde toho, aby jej bol poskytnutý úplatok, ktorý jej bol sľúbený.

Aj keď ani na dar ani na úplatok neexistuje právny nárok, rozdiel je predovšetkým v tom, že pri poskytovaní úplatku osoba očakáva nejakú neoprávnenú výhodu. Pri dare osoba darcu neočakáva protiplnenie od osoby obdarovaného.

 

TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ

Trestný zákon upravuje trestný čin prijímania úplatku a trestný čin podplácania. Oba súvisia okrem iného aj s prijímaním (či poskytnutím) úplatku v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu. Za veci všeobecného záujmu sa považuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Rozhodovanie o úkonoch lekárskej starostlivosti je obstarávaním veci všeobecného záujmu, lekár ním však nevykonáva právomoc verejného činiteľa. Napríklad rozhodnutie, že pacient bude operovaný a hospitalizovaný na nemocničnom oddelení, ktoré lekár (prednosta oddelenia) riadi, príp. rozhodnutie, že lekár vykoná operáciu sám. Ak za takéto rozhodnutie prijme úplatok, môže sa dopustiť trestného činu prijímania úplatku.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná len pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM, vám prinášame kedy je vhodné prijať dar od pacienta a akých prípadoch môže vzniknúť trestná zodpovednosť aj vtedy, ak plnenie poskytne pacient zdravotníckemu pracovníkovi po uskutočnení výkonu.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac