mediPRÁVNIK chráni už 1898 ambulancií a lekární.

Etické a právne štandardy ambulancie týkajúce sa vykonávania telemedicíny


Interná smernica (ambulancia)
Využívate v ambulancii možnosť komunikácie s pacientom prostredníctvom telefónu, e-mailu, či dokonca Skype, Zoomu? Alebo uprednostňujete Whatsap, či Messenger? Všetky tieto nástroje komunikácie môžu byť súčasne aj prostriedkami na poskytovanie telemedicíny. Výhody dištančne poskytnutej starostlivosti mohli lekári, psychológovia, klinickí logopédi a ďalšie typy zdravotníckych pracovníkov okúsiť práve v čase pandémie, keď bol fyzický kontakt s pacientom minimalizovaný. Technické možnosti so sebou prinášajú aj dôraz na zabezpečenie toho, aby aj takto poskytovaná starostlivosť rešpektovala právne a etické princípy zdravotnej starostlivosti. Počas telemedicíny sú osobitným spôsobom exponované oblasti ako súkromie pacienta, no aj súkromie zdravotníckeho pracovníka a významne narastajú riziká spojené s únikom komunikácie nepovolaným osobám kybernetickou bezpečnosťou procesu komunikácie. Ambulancia tak ako pri osobnom kontakte s pacientom aj pri telemedicíne ručí za prijatie opatrení na ochranu údajov a celej komunikácie počas výkonu telemedicíny. Pri dištančnom poskytovaní starostlivosti narastajú aj požiadavky na bezpečné overenie identity pacienta, či znižovanie rizika pri potenciálne nevalidných meraniach monitorovacími zariadeniami používanými pacientom (napr. pulzný oximeter, dáta zo smart hodiniek...), z ktorých lekár niekedy čerpá informácie o pacientovom zdraví. Za starostlivosť (aj) prostredníctvom telemedicíny nesie právnu zodpovednosť ambulancia. Nami pripravená smernica reflektuje požiadavky upravené v zákone č. 576/2004 Z.z. zdravotnej starostlivosti, zákone č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch, v Etickom kódexu zdravotníckeho pracovníka, ako aj vyhlášky MZSR č. 444/2019 Z. z. o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta. Štandardy rešpektujú etické požiadavky formulované vo Vyhlásení Svetovej lekárkej asociácie (WMA) o etických aspektoch telemedicíny (Reykjavik 2018), ako aj v Stanovisku Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o telemedicíne v prospech pacientov, systémov zdravotnej starostlivosti a spoločnosti“ [KOM(2008) 689 v konečnom znení], (2009/C 317/15) ako aj v Etických štandardoch telemedicíny vydaných zo strany American Medical Association. Smernica sumarizuje najpodstatnejšie odporúčania k správnemu postupu pri telemedicíne a sústreďuje sa na praktické kroky, ktoré by mal zdravotnícky pracovník dodržať aby vyhovel požiadavkám právnych predpisov. To je aj jej najväčšia pridaná hodnota, keďže slovenské právne predpisy túto oblasť špeciálne na jednom mieste neupravujú. Smernica prehľadne formuluje aj obsah poučení, ktoré by zdravotnícky pracovník pacientovi mal poskytnúť a aj to, akú úlohu zohráva ich správny zápis do zdravotnej dokumentácie. Smernica by mala byť súčasťou fungovania každej ambulancie, v ktorej sa zdravotná starostlivosť hoci okrajovo poskytuje aj prostredníctvom elektronických zariadení. Za účelom súladu s vyhláškou 444/2019 Z.z. odporúčame, aby zdravotnícki pracovníci ambulancie boli o nej poučení a potvrdili poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, že rozumejú jej obsahu a pri dištančnom kontakte s pacientom budú postupovať v súlade s jej znením.
 • Dátum aktualizácie:
  5.10.2022
 • Dátum revízie:
  9.8.2023
 • Typ dokumentu:
  Interná smernica (ambulancia)
 • Špecializácia:
  všetky ambulancie

So službou Ambulancia na kľúč ušetríte 408 € s DPH.

Kúpiť dokument za 420 €
alebo
12 € v balíku Ambulancia na kľúč
od 19 € / mesačne