mediPRÁVNIK.sk

Zbavenie mlčanlivosti lekára má od polovice júna nové pravidlo

Ivan Humeník 15.6.2018

Jedným zo základných princípov formujúcich vzťah medzi lekárom a pacientom je stavovská povinnosť mlčanlivosti. Tá je formulovaná extrémne prísne. Existujú však situácie, v ktorých je nevyhnutné, aby bola táto povinnosť prelomená a to aj napriek nesúhlasu pacienta. Vtedy musí lekára zbaviť mlčanlivosti príslušný orgán. Niekedy je však ťažké určiť, ktorý orgán má právomoc mlčanlivosti zbaviť. Od 15.6. sú pravidlá jasnejšie.

Mlčanlivosť ako axioma

Zákon o poskytovateľoch v § 80 ods. 3 zaväzuje zdravotníckeho pracovníka zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach o ktorých sa zdravotnícky pracovník dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolenia. Čítate naozaj dobre – o všetkých skutočnostiach, teda mlčanlivosť sa vzťahuje aj na základné informácie o pacientovi (napríklad či navštívil poskytovateľa, akú druh zdravotnej starostlivosti prijal). Mlčanlivosť teda pokrýva nielen detailné informácie o pacientovom zdraví, ale vzťahuje sa na všetko čo sa o pacientovi zdravotnícky pracovník dozvedel pri výkone svojho povolania.

Z princípu existujú výnimky

V prvom rade môže zdravotníckeho pracovníka mlčanlivosti zbaviť samotný pacient. Existujú však prípady, keď to pacient buď nechce, alebo už nemôže (zomrel) urobiť. Znakom povinnej mlčanlivosti totiž je, že trvá aj po smrti pacienta. Zákonodarca v týchto prípadoch stanovuje, že zdravotníckeho pracovníka má zbaviť mlčanlivosti orgán ktorý vydal povolenie (na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov). Táto na prvý pohľad jednoduchá konštrukcia však v skutočnosti skrývala viaceré nástrahy. Ktorý orgán je príslušný, ak sa skutočnosti o ktorých má zdravotník vypovedať týkajú obdobia počas ktorého pracoval u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ako pracuje v dobe podávania žiadosti o zbavenie mlčanlivosti. Alebo kto má rozhodovať v prípade, ak sa jedná o poskytovateľa, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (nie na základe povolenia)?

Vyjasnenie postupu zbavenia mlčanlivosti v komplikovaných prípadoch

Na vyriešenie nejasných situácií, v ktorých bolo problematické určiť kompetentný orgán sa zákonodarca zameral v novej úprave, ktorá je účinná od 15.6.2018. Podľa novelizovaného § 80 ods. 3:

„Povinnosti mlčanlivosti môže zdravotníckeho pracovníka zbaviť iba osoba, ktorej sa skutočnosti týkajú, alebo orgán príslušný na vydanie povolenia, a to na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov;ak nemožno určiť orgán príslušný na vydanie povolenia, povinnosti mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa zdravotnícky pracovník dozvedel v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania, môže zdravotníckeho pracovníka na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov zbaviť ministerstvo zdravotníctva.“

Ako vyplýva z vyššie uvedeného ustanovenia, orgány činné v trestnom konaní a súdy budú v prípade nemožnosti identifikovať kompetentný orgán (podľa prvej časti vety ods. 3) zasielať žiadosti o zbavenie mlčanlivosti na Ministerstvo zdravotníctva.

(Počet prečítaní: 591)

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame