mediPRÁVNIK.sk

Využitie osobných údajov pacienta na vedecké účely

Michal Novák  5.3.2019

Či už pôjde o diagnózu pacienta alebo o informácie v súvislosti s predpísanými liekmi všetci sa zhodneme, že ide o spracúvanie osobných údajov pacientov. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je predovšetkým poskytovanie lekárenskej starostlivosti  pacientom a s tým súvisiace činnosti. Lekárnik za určitých okolností môže spracúvať tieto osobné údaje aj na iný účel ako na účel vopred vymedzený. Čo hovorí nariadenie GDPR na spracúvanie osobných údajov pacienta v súvislosti s vedeckým výskumom si povieme v nasledujúcom príspevku.

Zásada obmedzenia účelu

Aj pri činnosti lekárnika v rámci spracúvania osobných údajov musia byť dodržiavané základné zásady podľa nariadenia GDPR. Jednou z týchto zásad je práve obmedzenia účelu, ktorá hovorí, že osobné údaje musia byť získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely. Tento účel si stanoví lekárnik ako prevádzkovateľ sám, alebo mu môže účel vyplývať priamo z právneho predpisu. Takto stanovený účel by mal obsahovať rozsah osobných údajov a dobu uchovávania osobných údajov. Má byť stanovený zrozumiteľne, tak, aby z neho bolo jasné aké spracovateľské operácie budú na jeho základe prebiehať.

Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi. Vezmime si ako príklad vašu lekáreň, kde hlavným účelom je poskytovanie lekárenskej starostlivosti, a teda výdaj liekov pacientom. Podľa prvej vety by nebolo možné spracúvať osobné údaje pacientov na iný účel, ani na vedecké účely. Nariadenie GDPR však hneď dodáva, že spracúvanie osobných údajov na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu, či štatistické účely sa nepovažujú za nezlučiteľné s pôvodným účelom. Ide o takzvané privilegované účely spracúvania osobných údajov.

Inými slovami, za splnenia určitých podmienok je možné spracúvať osobné údaje získané v súvislosti s poskytovaním lekárenskej starostlivosti aj na vedecké účely.

Spracovanie osobných údajov na vedecké účely považuje nariadenie GDPR za účel zlučiteľný s pôvodným účelom, napríklad s účelom výdaja liekov (respektíve sa nepovažuje za nezlučiteľný). V tejto súvislosti môžeme povedať, že na takéto spracúvanie sa nevyžaduje stanovenie nového právneho základu, ale postačuje právny základ vymedzený na pôvodný účel, napríklad účel výdaja liekov.

Na pripomenutie

Nariadenie GDPR rozoznáva 6 takýchto právnych základov. Sú nimi súhlas so spracovaním osobných údajov, plnenie zmluvy, plnenie zákonnej povinnosti (tu spadá aj spomínaný výdaj liekov), ochrana životne dôležitých záujmov, plnenie úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci a oprávnený záujem.

Len nevyhnutne potrebné údaje

Lekárnik môže spracúvať, len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, zakazuje sa spracúvanie v širšom rozsahu,  uvedená zásada sa týka aj spracúvania osobných údajov na vedecké účely.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná iba pre predplatiteľov služby mediprávnik lekáreň sa dozviete ako zabezpečiť ochranu osobných údajov pri ich spracúvaní na vedecké účely, čo robiť ak bude pacient namietať spracúvanie týchto údajov alebo bude požadovať uplatnenie „práva na vymazanie“.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK lekáreň

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame