mediPRÁVNIK.sk

Vyhotovenie kópii dokumentov v prípade kontroly zdravotnej poisťovne

Michal Novák  21.3.2019

Možno práve vo vašej lekárni sa odohrala situácia kedy vás zdravotná poisťovňa pri kontrole vyzvala, aby ste predložili kópie, či skeny potrebných dokumentov. Vyplýva táto povinnosť zo zákona?  Musíte zdravotnej poisťovni vyhovieť? Hrozí vám za neuposlúchnutie výzvy nejaká sankcia?

Povinnosti lekárne pri výkone kontroly

Výkon kontroly poskytovanej lekárenskej starostlivosti upravuje zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou. Lekáreň má pri tejto kontrole najme povinnosť poskytnúť súčinnosť zodpovedajúcu oprávneniam poverenej osoby. V praxi to najmä znamená, že lekáreň je povinná sprístupniť priestory lekárne, umožniť vykonanie kontroly a nijakým spôsobom nemariť jej priebeh.

Poskytovateľ lekárenskej starostlivosti je ďalej povinný kontrolórom zdravotnej poisťovni predložiť v určenej lehote prvopisy dokladov, vyjadrenia a informácie vrátane technických nosičov údajov potrebné na výkon kontroly.

Povinnosť vyhotoviť kópie dokladov?

Ako sme uviedli vyššie lekáreň má povinnosť predložiť všetky potrebné doklady v origináloch. Na mieste nie je  požiadavka zdravotnej poisťovne, aby zamestnanci lekárne vyhotovovali kópie požadovaných dokumentov, či už vo forme fotokópií alebo scanov. Ide o krok poisťovne, ktorý nenachádza oporu v zákone, ani iných predpisoch a nadmerne by zaťažoval lekárne, ktorých prvoradou činnosťou je poskytovanie lekárenskej starostlivosti a nie vykonávanie administratívnych služieb pre zdravotné poisťovne. Túto požiadavku nemožno subsumovať ani pod zákonnú požiadavku poskytnutia súčinnosti poskytovateľom lekárenskej starostlivosti pri výkone kontroly.

Od poskytovateľa lekárenskej starostlivosti nemožno požadovať, aby disponoval materiálnymi, administratívnymi, či personálnymi kapacitami na poskytnutie takejto služby. Ak tejto požiadavke zdravotnej poisťovne vyhoviete pôjde len o prejav vašej dobrej vôle. V prípade, že zdravotná poisťovňa požaduje duplikáty potrebných listín, môžu ich vyhotoviť zamestnanci zdravotnej poisťovne na jej náklady. Keďže sa nejedná o porušenie zákona nehrozí poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti žiadna zákonná sankcia.

Záver

Pri rokovaní so zdravotnou poisťovňou si navrhovanú zmluvu o poskytovaní lekárenskej starostlivosti pozorne prečítajte a v prípade, ak by sa v nej nachádzalo ustanovenie týkajúce sa povinnosti vašej lekárne vyhotovovať takéto duplikáty požadovaných listín, s takýmto znením nesúhlaste. Šlo by len o vašu ďalšiu administratívnu záťaž. V takýchto prípadoch sa nebojte požiadať o pomoc vašu stavovskú organizáciu.

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame