mediPRÁVNIK.sk

Úrad na ochranu osobných údajov nemôže vstupovať do zdravotnej dokumentácie pacientov

Katarína Tomková  6.11.2018

Zdravotná dokumentácia obsahuje mnoho osobných údajov. Údajov, ktoré patria do osobitnej kategórie osobných údajov, pre ktoré platí sprísnený režim. Konkrétne hovoríme o údajoch týkajúcich sa zdravia pacientov, nevynímajúc genetické údaje, biometrické údaje a v niektorých špecializáciách aj údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby. Je potrebné pripomenúť, že vzťah pacienta s lekárom je založený na dôvere. Tento dôverný vzťah vzniká s ohľadom na citlivosť údajov, ktoré pacient lekárovi odovzdáva. Sú to údaje týkajúce sa pacientovho fyzického alebo duševného zdravia, informácie o rodine alebo životnom štýle. Bez týchto informácii by lekár pacientovi nevedel pomôcť.

Čo sa ale deje, keď na kontrolu príde Úrad na ochranu osobných údajov? Môže si prezerať zdravotnú dokumentáciu pacienta? Môže Úrad na ochranu osobných údajov žiadať informácie, kedy pacient naposledy navštívil ambulanciu, aby na základe tohto údaju vedel vyhodnotiť, či poskytovateľ môže mať dokumentáciu stále zaradenú v rámci kartotéky alebo zdravotná dokumentácia už mala byť zlikvidovaná? Kde je hranica k akým údajom majú poverené osoby Úradu na ochranu osobných údajov prístup a k akým už nie?

Povinná mlčanlivosť

Údaje o zdravotnom stave, priebehu liečby a prognózach ochorenia pacienta, ktoré sú súčasťou zdravotnej dokumentácie  nepochybne patria medzi citlivé informácie. Povinná mlčanlivosť preto tvorí základ vzťahu medzi lekárom a jeho pacientom. V zákone č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti je zakotvená povinnosť lekára zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zdravotného stavu pacienta. Táto povinnosť je uvedená aj medzi povinnosťami zdravotníckych pracovníkov v zákone č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti ako povinnosť zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolania.

Napriek povinnej mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov môžu byť údaje zo zdravotnej dokumentácie sprístupňované alebo poskytované avšak nie za každých okolností a všetkým. Poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie je prísne regulované a upravené zákonom.

Sprístupňovanie alebo poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie

Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti presne vymenúva subjekty, ktorým je možné údaje poskytnúť alebo sprístupniť, za akých podmienok a v akom rozsahu.

Sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie je prvým spôsobom, prostredníctvom ktorému majú k zdravotnej dokumentácii prístup osoby iné ako samotný pacient. Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie sa uskutočňuje formou nahliadnutia. Znamená to, že v prípade takejto žiadosti je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný zdravotnú dokumentáciu sprístupniť k nahliadnutiu, pričom je možné si z nej vyhotovovať výpisky alebo kópie (vrátane fotokópii vlastným fotoaparátom, mobilom).

Poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie je ďalším zo spôsobov ako sa oprávnené subjekty môžu dostať k zdravotnej dokumentácii pacienta. Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa poskytujú formou výpisu (výpis obsahuje osobné údaje pacienta, zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy, zdravotná poisťovňa, identifikačné údaje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, chronologický opis vývoja zdravotného stavu, prehľad o doterajšej liečbe, údaje potrebné na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti, dátum vystavenia a identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka). Žiadosť o podanie výpisu musí byť písomná, v opačnom prípade lekár nemôžete vyhotoviť a poskytnúť údaje formou výpisu.  

Komu zdravotná dokumentácia môže byť sprístupnená alebo poskytnutá?

Údaje zo zdravotnej dokumentácie pacienta môžu byť poskytnuté/sprístupnené len zákonom vymedzeným osobám.

Údaje môžu byť sprístupnené napr.: pacientovi alebo jeho zákonnému zástupcovi, manželovi, manželke, dieťaťu alebo rodičovi pacienta v prípade smrti pacienta, osobe splnomocnenej na základe písomného splnomocnenia s overeným podpisom pacienta, revíznemu lekárovi, revíznemu farmaceutovi, úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,  posudkovému lekárovi úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, znalcovi, poisťovni, ... a ďalším osobám uvedeným v ustanovení § 25 zákona č. 576/2004 Z.z.

Údaje môžu byť poskytnuté napr.: súdu, orgánu činnému v trestnom konaní (vyšetrovateľ, prokurátor), lekár pracovnej zdravotnej služby, osobám, ktoré majú právo na sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie, ... a ďalším osobám uvedeným v ustanovení § 24 zákona č. 576/2004 Z.z.

Môže Úrad na ochranu osobných údajov vstupovať do zdravotnej dokumentácie?

Zdravotnícki pracovníci sú viazaní povinnou mlčanlivosťou, napriek tomu údaje zo zdravotnej dokumentácie môžu byť poskytované a sprístupňované podľa podmienok uvedených v zákone č. 576/2004 Z.z o zdravotnej starostlivosti.

Zákon taxatívne vymenováva osoby, ktorým môže lekár poskytnúť alebo sprístupniť údaje zo zdravotnej dokumentácie. Medzi týmto osobami sa Úrad na ochranu osobných údajov nenachádza.

Preto lekár alebo iný zdravotnícky pracovník nie je oprávnený poskytovať Úradu na ochranu osobných údajov akékoľvek informácie o zdravotnom stave pacienta, poskytovať lekárske správy, výsledky vyšetrení alebo iné dokumenty týkajúce sa pacienta bez toho, aby lekár bol zbavený mlčanlivosti.

Rovnako lekár nesmie sprístupniť zdravotnú dokumentáciu svojich pacientov ani v prípade, že ho na to vyzve Úrad na ochranu osobných údajov. Je pochopiteľne, že v prípade žiadosti od orgánov verejnej správy mnohé subjekty vychádzajú z predpokladu, že orgány vykonávajúce kontrolu majú oprávnenie na úkony, ktoré vyžadujú od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Na to si však poskytovatelia musia dať pozor a nesmú sa spoliehať na takýto predpoklad a to neplatí len v prípade kontroly Úradu na ochranu osobných údajov, ale lekári sú častokrát dopytovaný aj inými subjektmi ako sú zamestnávatelia, komerčné zdravotné poisťovne, ktoré mnohokrát žiadajú údaje o pacientov nad rozsah aký im dovoľujú príslušné právne predpisy.

V prípade, že by došlo k porušeniu povinnej mlčanlivosti alebo porušeniu pravidiel ochrany osobných údajov práve poskytovateľ zdravotnej starostlivosti by bol za takéto porušenie zodpovedný a prípade aj postihovaný (občianskoprávne, disciplinárne, trestnoprávne, správne), a to bez ohľadu na to, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti plnil pokyny osôb poverených na výkon kontroly Úradu na ochranu osobných údajov.

Je potrebné však dodať, že skutočnosť, že Úrad na ochranu osobných údajov nemôže vstupovať do zdravotnej dokumentácie pacientov neznamená, že by úrad nemohol vykonať kontrolu u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ako takú.

Úrad na ochranu osobných údajov síce nemôže vstupovať do zdravotníckeho softvéru, prostredníctvom ktorého lekár vytvára zápisy do zdravotnej dokumentácie, vypracúva lekárske správy, žiadanky, ... Avšak môže Vám skontrolovať, či máte dostatočné heslo pri prihlásení sa do zdravotníckeho programu, správne zabezpečený počítač, nainštalovaný a aktuálny antivírusový program, dostatočne heslo pri prihlasovaní sa do počítača, ... a ďalšie povinností, ktoré musíte mať splnené, aby spracúvanie osobných údajov vo vašej ambulancii bolo v poriadku. Vybraným povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa GDPR sme sa bližšie venovali v článku: Základné povinnosti podľa GDPR pre ambulancie a lekárne.

Na čo si dať pozor pri poskytovaní alebo sprístupňovaní údajov zo zdravotnej dokumentácie, aby nedošlo k porušeniu povinnej mlčanlivosti zdravotníckeho pracovníka alebo porušeniu ochrany osobných údajov sa dozviete v uzamknutej časti.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia
(Počet prečítaní: 385)

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame