mediPRÁVNIK.sk

Sestry budú môcť získať nové špecializácie

Jana Bajužík Böszörményi  22.8.2018

Koniec leta priniesol mnoho legislatívnych noviniek. Jednou z nich je aj novela Nariadenia vlády  č.  296/2010  Z. z.  o  odbornej  spôsobilosti  na  výkon  zdravotníckeho  povolania týkajúca sa sestier, ktorú predložila ministerka zdravotníctva SR a ktorá bola schválená 22.08.2018. Sestry čaká viacero zmien.

Odborná spôsobilosť – čo to je?

Na  to,  aby  mohla  sestra  poskytovať  zdravotnú  starostlivosť, je  potrebné,  aby  najprv  splnila  určité  podmienky, ako napríklad spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť, registrácia v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek, dôveryhodnosť a v neposlednom rade odbornú spôsobilosť.

Čo  sa  rozumie  pod  pojmom  „odborná  spôsobilosť"?  V  preklade  to  znamená,  že  legálne  bude  môcť  sestra  ako  zdravotnícky  pracovník  vykonávať  svoje  povolanie  až  vtedy,  ak  úspešne  absolvuje  strednú  zdravotnícku  školu,  vyššie  odborné  vzdelanie  v  odbore  všeobecná  diplomovaná  sestra  alebo   vysokoškolské  vzdelanie  v  študijnom  odbore  ošetrovateľstvo,  a registrovala  sa  v  Slovenskej  komore  sestier  a  pôrodných  asistentiek.

Právnu úpravu odbornej spôsobilosti nielen sestry, ale všetkých zdravotníckych pracovníkov, upravuje Nariadenie  vlády  č.  296/2010  Z. z.  o  odbornej  spôsobilosti  na  výkon  zdravotníckeho  povolania  (ďalej  v  texte  ako  „nariadenie“).  V  zmysle  tohto  predpisu  je  možné  získať  odbornú  spôsobilosť  na  výkon:

 • odborných  pracovných  činností,
 • špecializovaných  pracovných  činností,
 • certifikovaných  pracovných  činností. 

Špecializované pracovné činnosti = atestácia

Špecializáciu (ľudovo sa viac zaužíval pojem „atestácia“) môže okrem lekára získať napríklad aj sestra, ktorá už získala „základné“ vzdelanie potrebné na to, aby mohla legálne vykonávať zdravotnícke povolanie sestry. Na to, aby mohlo ísť o „atestovanú“ sestru, sa vyžaduje úspešné absolvovanie špecializačného štúdia. Dĺžka  tohto  štúdia  je  minimálne 1  rok, pričom niektoré  špecializačné  odbory  sú  podmienené  absolvovaním  magisterského  štúdia  v  odbore  ošetrovateľstvo  – tu  je  dĺžka  špecializačného  štúdia  taktiež  minimálne 1  rok  (ide  o  odbory  revízne  ošetrovateľstvo  a  ošetrovateľstvo  v  zdraví  pri  práci).

V súčasnosti si sestra môže vybrať z týchto špecializačných odborov:

 • anestéziológia a intenzívna starostlivosť,
 • inštrumentovanie v operačnej sále,
 • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých,
 • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii,
 • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii,
 • ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov,
 • ošetrovateľská starostlivosť v komunite,
 • ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie,
 • ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva,
 • ošetrovateľská starostlivosť v onkológii,
 • ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii,
 • ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii,
 • perfuziológia,
 • ošetrovateľstvo v zdraví pri práci,
 • revízne ošetrovateľstvo.
Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia
(Počet prečítaní: 2139)

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame