mediPRÁVNIK.sk

Rozšírenie právomoci ÚDZS je v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Miriam Tipánová  14.3.2019

Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predkladajú návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Možné zmeny v oblasti zdravotníctva

Účelom predkladaného návrhu zákona je najmä vytvorenie právneho rámca pre vykonávanie klinického auditu u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s cieľom zlepšenia kvality, bezpečnosti a výsledkov poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Cieľom úprav, ktoré navrhuje ministerstvo zdravotníctva je aj definovanie následnej ústavnej zdravotnej starostlivosti najmä v nemocniciach (miesto, kde sa poskytuje následná zdravotná starostlivosť pacientovi, ktorý vyžaduje doliečenie, poskytnutie najmä liečebno-rehabilitačnej a inej starostlivosti), umožniť sociálnemu pracovníkovi začať proces posudzovania pre sociálne účely, čím sa vytvoria vhodné podmienky pre pacienta po návrate do domáceho prostredia; pobyt na oddelení následnej starostlivosti v nemocniciach sa navrhuje definovať v určitom časovom rozmedzí.

Taktiež by chcelo, aby v právnej úprave bolo definovanie materiálno-technického zabezpečenia a personálneho vybavenia s určením maximálneho počtu pacientov na lekára, sestru a ďalších zdravotníckych pracovníkov, doplnenie určujúcich znakov jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení pre vyššie uvedené zariadenia.

V neposlednom rade ministerstvo zdravotníctva navrhuje rozšírenie pôsobnosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o kontrolu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnej pomoci, ktoré nemajú uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou.

Koniec pripomienkového konania

Momentálne je návrh v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré sa končí 25. marca 2019. O ďalšom priebehu legislatívneho procesu vás budeme informovať.

Zdroj: Dôvodová správa k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame