mediPRÁVNIK.sk

Povinnosti lekárni pri nakladaní s odpadmi

Ján Pavlík  12.3.2019

Lekárne sa musia v rámci svojej činností, okrem rôznych povinností, vysporiadať aj s povinnosťami súvisiacich s odpadom. Problematika odpadového hospodárstva je v našich podmienkach vysoko regulovaná, čo pre lekárne znamená zvýšenú administratívnu záťaž. Lekárne k tomu patria medzi subjekty, na ktoré sú naviazané aj povinnosti, so zneškodňovaním liekov  nespotrebovaných fyzickými osobami.

Z hľadiska podnikateľských subjektov, teda aj lekárni problematika odpadov netvorí ťažisko ich každodennej činnosti, avšak z pohľadu rozsahu uložených povinností túto stránku nie je možné opomenúť. Keďže v podmienkach Slovenskej republiky je problematika odpadov výrazným spôsobom regulovaná, prináša so sebou zvýšenú administratívnu záťaž aj pre subjekty, akými sú lekárne. Venovať pozornosť dodržiavaniu týchto povinností je potrebné aj z toho pohľadu, že príslušné, kontrolné orgány (je ich viac) môžu uložiť pokutu vo výške od 500 eur do 120 000 eur, v špecifických prípadoch až do výšky 250 000 eur. Lekárne sú k tomu subjekty, na ktoré sa viaže dodržiavanie povinností spojených so zneškodňovaním liekov nespotrebovaných fyzickými osobami.

Čo je odpad?

Dôležité pre správne pochopenie povinností lekárni súvisiacich s odpadmi je pochopiť základné pojmy.

Odpadom je každá hnuteľná vec, alebo látka, ktorej sa držiteľ (lekáreň) zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s osobitným predpisom (zákon č. 79/2015 Z. z. o dopadoch) povinný sa zbaviť.

Držiteľom odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

Pôvodcom odpadu je:

a) každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo

b) ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

Nebezpečným odpadom je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe č. 3 Nariadenia komisie EÚ č. 1357/2014. V prípade lekárni pod takýto nebezpečný odpad môžeme zaradiť napríklad cytotoxické a cytostatické liečivá, pod označením kat. č. 200131 a cytotoxické a cytostatické liečivá z veterinárnych liekov, pod označením kat. č. 180207. Držitelia povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, s platnosťou od 01.01.2016, nemusia žiadať o súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom pokiaľ nenakladajú s väčším množstvom odpadu ako 1t ročne.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPrávnik sa dozviete, na aké druhy sa delí odpad v lekárňach, na koho náklady sa zneškodňujú tieto druhy odpadov, priblížime si problematiku nakladania s liekmi nespotrebovanými fyzickými osobami, ako aj povinnosti, ktoré je lekáreň povinná dodržiavať pri ich zhromažďovaní a odovzdávaní ŠÚKL.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK lekáreň

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame