mediPRÁVNIK.sk

Plánovaná zmena postavenia pacienta pri kontrole ÚDZS

Katarína Tomková  3.4.2019

Konanie o dohľade nad zdravotnou starostlivosťou je v zmysle zákona konaním medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a samotným Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. V súčasnosti má pacient v súvislosti s takýmto konaním len právo poznať výsledky dohľadu a nemá právo vstupovať do samotného dohľadového konania. V medzirezortnom pripomienkovom konaní je návrh zákona, ktorý by mal túto situáciu zmeniť.

Súčasne postavenie pacienta v konaní pred ÚDZS

Čo sa týka samotného rozhodovania Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (úrad), je potrebné si uvedomiť, že konanie úradu prebieha len medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (zjednodušene lekárom) a úradom. Pacient teda nie je účastníkom konania a nemá procesné práva účastníka konania. 

Prakticky to znamená, že akákoľvek korešpondencia a aktivita pacienta je braná len ako podnet úradu a je výslovne na úrade, ako s ňou naloží. Po vykonaní dohľadu (sú dve formy – na diaľku alebo na mieste) úrad prerokuje s lekárom protokol a v niektorých prípadoch pochybenia lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti udelí aj sankciu a vydá rozhodnutie. 

Protokol a ani rozhodnutie sa pacientovi nedoručuje, keďže nie je účastníkom konania. Pacientovi sa doručí len Oznámenie o výsledku dohľadu, ktoré obsahuje ako bolo rozhodnuté, a teda či sa jednalo o správny – lege artis alebo nesprávny – non lege artis postup pri pacientovej diagnostike a liečbe. Oznámenie o výsledku dohľadu neobsahuje ani údaje o tom aká sankcia bola udelená lekárovi v prípade vyhodnotenia, že pacientovi nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť správne.

Po doručení výsledku šetrenia býva pacient často nespokojný s tým, že celé konanie prebehlo bez neho a vôbec nebol pribratý k rozhodovaniu. Súčasne legislatívne nastavenie teda neumožňuje pacientovi aktívne zasahovať do kontroly poskytovania zdravotnej starostlivosti, vyjadrovať sa alebo predkladať dôkazy. Na tento – pre pacientov nepriaznivý – stav už dlhodobo upozorňujú samotní pacienti.

Ďalším kameňom úrazu je skutočnosť, že úrad pri výkone kontroly vychádza zo zdravotnej dokumentácie pacienta, ktorú má k dispozícii od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, pričom nie je v jeho kompetencii riešiť prípadne nezrovnalosti v dokumentácii pacienta. Ak lekár vykoná „zmeny“ v dokumentácii, úrad pri vyhodnocovaní, či zdravotná starostlivosť bola poskytnutá správe vychádza len z poskytnutej dokumentácie čo v niektorých prípadoch môže mať zásadný vplyv na správne vyhodnotenie dohľadu úradom. V prípade, ak pacient chce namietať len nezrovnalosti v zdravotnej dokumentácie, mal by sa obrátiť na orgán, ktorý lekárovi vydal povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktorým je buď Ministerstvo zdravotníctva SR alebo príslušný samosprávny kraj. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za zlé vedenie zdravotnej starostlivosti sankcie neukladá.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná len pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK ambulancia sa dozviete navrhované zmeny týkajúce sa postavenia pacienta pri výkone kontroly Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Uvedené zmeny budú platiť len v prípade schválenia novely zákona parlamentom.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame