mediPRÁVNIK.sk

Oznamovacie povinnosti lekárne na NCZI

Michal Kočiš  5.12.2018

S blížiacim sa koncom kalendárneho roka je dôležité pripomenúť niektoré dôležité povinnosti lekárne vo vzťahu k Národnému centru zdravotníckych informácií (NCZI).

Všetky lekárne majú povinnosť predkladať NCZI v elektronickej podobe najneskôr do 31. januára a 31. júla kalendárneho roka správu o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia za predchádzajúci kalendárny polrok.

Lekárne majú súčasne v rovnakej lehote povinnosť oznámiť NCZI,  že nemali žiadne takéto výdavky, ak v predchádzajúcom kalendárnom polroku nemali žiadne výdavky na marketing, propagáciu a ani neposkytli priamo alebo nepriamo zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti žiadne peňažné alebo nepeňažné plnenia.

Z vyššie uvedených povinností stanovuje zákon pre lekárne dve výnimky:

1. Ak ide o zamestnanca lekárne v pracovnom pomere, ktorý je ako zdravotnícky pracovník osobou oprávnenou vydávať lieky, potom sa oznamujú všetky povinné údaje s výnimkou údaja o výške plnenia pre takéhoto zamestnanca.

2. Povinnosť lekárne oznamovať údaje o výdavkoch NCZI sa nevzťahuje vôbec na zdravotníckeho pracovníka, ktorému sa poskytuje lekárenská starostlivosť (t.j. pri takomto zdravotníckom pracovníkovi sa neuvádza ani identifikácia osoby,  a tiež ani druh a  výška plnenia)

Z vyššie uvedeného vyplýva, že oznamovaniu podliehajú aj nulové výdavky. Ak ste takéto výdavky nemali, nezabudnite si napriek tomu splniť svoju oznamovaciu povinnosť.

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame