mediPRÁVNIK.sk

Oznámenie bezpečnostného incidentu pacientovi

Michal Novák  8.4.2019

V prípade, že u vás dôjde k bezpečnostnému incidentu, máte povinnosť túto skutočnosť zdokumentovať. Za určitých okolností musíte incident ohlásiť aj Úradu na ochranu osobných údajov. Týmto však vaše povinnosti, ako prevádzkovateľa osobných údajov, nekončia. GDPR nariadenie vám ukladá ďalšiu povinnosť v súvislosti s oznámením bezpečnostného incidentu dotknutej osobe, o ktorom si povieme viac v nasledujúcom príspevku.

V predchádzajúcom článku: Čo robiť pri porušení ochrany osobných údajov? sme si povedali čo rozumieme pod pojmom bezpečnostný incident. Je ním každé porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú. Bezpečnostným incidentom je aj neoprávnený prístup k osobným údajom.

Povinnosť oznámenia dotknutej osobe

Okrem povinnosti zadokumentovania každého bezpečnostného incidentu, v prípade že incident pravdepodobne povedie k riziku pre práva a slobody fyzických osôb máte povinnosť oznámiť bezpečnostný incident aj Úradu na ochranu osobných údajov v lehote 72 hodín. V prípade bezpečnostné incidentu, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzickej osoby, v tomto prípade najčastejšie pacienta, ste povinní ako prevádzkovateľ oznámiť túto skutočnosť dotknutej osobe.

Čo sa považuje za vysoké riziko

To, či v danom prípade pôjde o vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb, je možné zhodnotiť podľa viacerých kritérií. Sú nimi najmä:

1. Objem osobných údajov, ktoré sú spracúvané,

2. Počet dotknutých osôb, o ktorých sa spracúvajú osobné údaje,

3. Typ a počet príjemcov osobných údajov,

4. Rozsah potenciálnej majetkovej alebo nemajetkovej ujmy,

5. Typ spracúvaných osobných údajov (ak pôjde o osobitný typ osobných údajov, napr. údaje o zdravotnom stave, biometrické údaje a pod.),

6. Obdobie, počas ktorého spracúvate a uchovávate osobné údaje.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná iba pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK lekáreň a mediPRÁVNIK ambulancia sa dozviete aké údaje je v oznámení potrebné uviesť, kedy nie je potrebné bezpečnostný incident oznamovať pacientovi a aká sankcia vám hrozí v prípade nesplnenia povinnosti.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame