mediPRÁVNIK.sk

Odborní zástupcovia pozor, od 15. júna Vám hrozia vysoké pokuty

Peter Gabrik 19.6.2018

V oblasti lekárenskej starostlivosti sa už dlhšie plánovali legislatívne zmeny. Asi najzásadnejšou mala byť nová podmienka, že odborný zástupca musí byť členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá prevádzkuje verejnú lekáreň. Takáto prísna úprava bola zdôvodňovaná potrebou zvýšenia kvality poskytovania lekárenských služieb a mala trochu sprísniť podnikanie v tejto oblasti. Nakoniec Ministerstvo zdravotníctva SR samo túto najvážnejšiu novinku stiahlo, ale do zákona navrhuje viaceré iné novinky.

Pred nedávnom sme Vás medzi prvými informovali o tom (Odborní zástupcovia, pozor na chystané zmeny!), že Vláda SR schválila novelu zákona o liekoch z dielne Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá v lekárenskej oblasti sprísňuje pôsobenie odborných zástupcov a taktiež zakotvuje nové sankcie. Novela bola napokon schválená a od 15. Júna 2018 nadobúda účinnosť.

Novela je na svete a je potrebné sa ňou už v najbližších dňoch riadiť, a najmä sa vyhnúť hroziacim sankciám. Novinkou je úplne nový § 23a v zákone o liekoch, ktorý na jednom mieste zakotvuje nové povinnosti odborného zástupcu lekárne.

Aké sú teda povinnosti odborného zástupcu?

Odborný zástupca lekárne (t.j. držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je povinný:

  1. oznámiť bezodkladne stavovskej organizácii v zdravotníctve príslušnej na vydanie licencie podľa osobitného predpisu začatie výkonu činnosti odborného zástupcu a ukončenie činnosti odborného zástupcu,
  2. riadiť objednávanie, príjem, kontrolu, uchovávanie, prípravu a výdaj liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok, zaobchádzanie s omamnými látkami a psychotropnými látkami, zaobchádzanie s drogovými prekurzormi a vedenie príslušnej evidencie,
  3. zabezpečiť výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok odborne spôsobilými osobami uvedenými v § 25 ods. 2. a 3.
  • Povinnosť pod bodom a) znamená, že Slovenská lekárnická komora bude mať prehľad o každom odbornom zástupcovi, o začatí výkonu tejto funkcie a o skončení. Tým komora môže sledovať plnenie zákonných povinností a celkové pôsobenie odborných zástupcov.
  • Povinnosti pod bodom b) - tieto v zásade už boli v zákone o liekoch zakotvené, avšak zákon hovoril v tomto prípade o povinnosti poskytovateľa lekárenskej starostlivosti (teda lekárne), zabezpečiť, aby objednávanie, príjem, kontrolu, uchovávanie, prípravu a výdaj liekov atď. riadil odborný zástupca. Zákon teda túto povinnosť explicitne neustanovoval pre odborného zástupcu. Po novom zákon akoby chcel dať väčšie bremeno zodpovednosti na odborného zástupcu, čomu zodpovedajú aj sankcie uvedené nižšie.
  • Povinnosti pod bodom c) boli doteraz v zákone zakotvené ako povinnosti držiteľa povolenia na výkon lekárenskej starostlivosti, teraz sa tieto povinnosti zverujú do rúk odborného zástupcu. Poskytovateľ lekárenskej starostlivosti má po novom už len „zabezpečiť odbornému zástupcovi materiálne vybavenie, personálne zabezpečenie a prevádzkové podmienky na plnenie povinností ustanovených v § 23a“. Je teda zrejmé, že sa prekladá zodpovednosť na odborných zástupcov, ktorí už sami majú zabezpečiť výdaj liekov odborne spôsobilými osobami.

O výhodnosti novej úpravy pre odborných zástupcov možno pochybovať ...

V tomto je badať trend, že hoci Ministerstvo zdravotníctva SR upustilo od prísnej a zdanlivo prevratnej zmeny, aby odborný zástupca musel byť členom štatutárneho orgánu (a tak riadiť a konať v mene lekárne), avšak menej nápadne z odborných zástupcov urobilo istým spôsobom „riadiacich pracovníkov“. Zákon práve im dáva úplne jasné povinnosti, ktoré naopak nemá poskytovateľ lekárenskej starostlivosti. Ten má len vytvárať všetky podmienky, aby odborný zástupca mohol svoje povinnosti plniť.

Čo teda s tým, ak podmienky vytvorené nebudú, ale povinnosti ostávajú? To sa dozviete v uzamknutej časti.

Článok má exkluzívnu uzamknutú časť pre členov PLUS LEKÁREŇ družstvo.
(Počet prečítaní: 371)

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame