mediPRÁVNIK.sk

Očkovanie - posielanie osobných údajov dieťaťa hygiene je sporné

Katarína Tomková  25.9.2018

Dlhodobo pálčivou témou v rámci spoločnosti je povinné očkovanie. Obsahom tohto príspevku síce bude poukázanie na určité situácie súvisiace s ochranou osobných údajov a očkovaní. Určite však ambíciou príspevku nie je zhodnotenie toho, či by povinné očkovanie malo alebo nemalo byť povinné. Dovolím si tvrdiť, že väčšina spoločnosti sa stavia k povinnému očkovaniu kladne, keďže podľa lekárov ide o najúspešnejšiu a najefektívnejšiu metódu v prevencii vzniku a šírenia prenosných ochorení v populácii. Cieľom tohto príspevku je stručný úvod do problematiky očkovania v kontexte ochrany osobných údajov, ale najmä poskytnutie odporúčaní pre lekárov ako postupovať, aby ich postupy boli právne správne.

Potrebujú lekári súhlas so spracovaním osobných údajov?

Lekári a sestry v rámci svojej každodennej práce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pracujú s osobnými údajmi svojich pacientov. Prevažná väčšina úkonov, ktoré vykonávajú sú ich povinnosťami, ktoré poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ďalej v texte pre zjednodušene používame označenie „lekár“) vyplývajú zo zákona. Preto lekár nepotrebuje súhlas na spracovanie osobných údajov pacienta v prípade, že si plní svoje zákonne povinnosti ako vedenie zdravotnej dokumentácie, poskytuje údaje Národnému centru zdravotníckych informácii (eZdravie), poskytuje ale sprístupňuje údaje zo zdravotnej dokumentácie osobám vymedzeným zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, a iné.

Súčasne aj zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti ustanovuje, že súhlas dotknutej osoby na spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie sa nevyžaduje, a to za podmienok ustanovených samotným zákonom.

Problém však nastáva, ak si lekár plní svoju povinnosť oznamovať údaje o vykonanom/nevykonanom očkovaní príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Do tejto neľahkej situácie naše právne predpisy stavajú najmä pediatrov.

S hláseniami regionálnym úradom verejného zdravotníctva je problém

Ak sa pacient, ktorý má byť očkovaný, nedostaví na povinné očkovanie ani v náhradnom termíne alebo ak pacient odmietne povinné očkovanie, lekári majú povinnosť oznamovať túto skutočnosť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Rovnako majú lekári povinnosť oznamovať aj údaje o vykonanom očkovaní vždy do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po očkovaní v určenej elektronickej podobe.

Kameň úrazu je však v tom, že spomínané oznamovacie povinnosti regionálnym úradom verejného zdravotníctva bližšie vymedzuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.

Ochrana osobných údajov vs. oznamovacia povinnosť

V tomto bode sa musíme vrátiť úplne na začiatok. Predtým ako chceme začať spracúvať osobné údaje, musíme si určiť právny základ ich spracúvania. Lekár si preto musí položiť otázky: Je to moja zákonná povinnosť? Táto povinnosť mi vyplýva zo zmluvy? Je to nevyhnutné na plnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo je to môj oprávnený záujem? Potrebujem na takéto hlásenie úradu súhlas o pacienta?

Ako sme spomínali vyššie vo väčšine prípadoch v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti lekár nepotrebuje súhlas pretože právnym základom práce s osobnými údajmi pacientov bude práve zákon (najmä zákon č. 576/2004 Z.z., 578/2004 Z.z., 153/2013 Z.z. a ďalšie).

Dokonca, ak by si lekári zabezpečovali súhlas so spracovaním osobných údajov na účely a v rozsahu osobných údajov, ktoré im vyplývajú zo zákona, tak takéto konanie by bolo vyhodnotené ako protizákonné. Preto určite lekárom neodporúčame pri plnení si vašich zákonných povinnosti žiadať súhlas „pre istotu“.

Komplikácie však nastávajú, ak si pediatri plnia svoju povinnosť oznamovať údaje príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva o vykonanom/nevykonanom očkovaní.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia
(Počet prečítaní: 386)

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame