mediPRÁVNIK.sk

Nový zákon o radiačnej ochrane: Lekári, aj vás sa môže týkať!

Jana Böszörményiová 16.4.2018

Zákon o radiačnej ochrane začiatkom tohto roka rozprúdil mediálne vody. Najprv návrh tohto zákona síce prešiel parlamentom, ale neodobril ho prezident. No nakoniec parlament prelomil prezidentov nesúhlas (tzv. veto) a návrh zákona uzrel svetlo sveta. V predchádzajúcom článku (Prehliadky mŕtvych, eZDRAVIE, tehotenský poplatok či liek na výnimku - čo sa zmenilo?) sme vás oboznámili s novinkami schválenými skrz tento zákon, ktoré sa priamo radiačnej ochrany netýkajú. Teraz sa poďme pozrieť na „koreň“ samotnému zákonu o radiačnej ochrane, hlavne čo sa týka lekárskeho a nelekárskeho ožiarenia.

Radiačná ochrana predtým

Predtým bola oblasť radiačnej ochrany upravená v zákone č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. No z dôvodu potreby transponovania smernice z dielne EÚ bolo potrebné prijať nový zákon, ktorý by komplexne upravil túto rozsiahlu problematiku a zosúladil „naše“ predpisy s európskymi štandardami v rámci radiačnej ochrany. Z toho dôvodu všetky doterajšie právne predpisy z oblasti radiačnej ochrany boli zrušené a nahradené týmto novoprijatým zákonom.

Radiačná ochrana teraz

Ako bolo uvedené vyššie, radiačnú ochranu po novom komplexne upravuje zákon č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane, ktorým bola transponovaná Smernica Rady 2013/59/Euratom z. 5. decembra 2013 ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia. Tento zákon upravuje činnosti už zavedené v praxi predchádzajúcim zákonom a zároveň ustanovuje aj úplne nové povinnosti pri výkone štátnej správy v oblasti radiačnej ochrany, podmienky vykonávania činnosti vedúcej k ožiareniu v plánovanej situácii ožiarenia, existujúcej situácii ožiarenia a núdzovej situácii ožiarenia a ďalšie.

Lekárske ožiarenie

Lekárske ožiarenie si okrem zákona o radiačnej ochrane našlo cestu aj do zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, hlavne čo sa týka povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia. 

Zákon o radiačnej ochrane pri lekárskom ožiarení reguluje:

 • podmienky optimalizácie lekárskeho ožiarenia vrátane podmienok optimalizácie pri biomedicínskom výskume,
 • povinnosť dodržiavať diagnostické referenčné úrovne,
 • úpravu radiačnej ochrany pre sprevádzajúce osoby vrátane medzných dávok ožiarenia,
 • pôsobnosť zdravotníckeho pracovníka – klinického fyzika pri zabezpečovaní radiačnej ochrany, jeho kompetencie, ustanovuje požiadavky na minimálny počet klinických fyzikov na jednotlivých špecializovaných pracoviskách, na ktorých sa vykonáva lekárske ožiarenie,
 • zodpovednosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za zabezpečenie radiačnej ochrany pri lekárskom ožiarení,
 • požiadavky na rádiologické prístroje z hľadiska radiačnej ochrany,
 • všeobecné požiadavky na lekárske rádiologické pracoviská, povinnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje lekárske rádiologické pracovisko, ho zabezpečiť vhodnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami,
 • povinnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý vykonáva lekárske ožiarenie, viesť záznamy o individuálnych dávkach pacientov pri lekárskom ožiarení a poskytovať ich úradu verejného zdravotníctva, a ďalšie.

Zákon o zdravotnej starostlivosti pri lekárskom ožiarení reguluje:

 • ktoré osoby môžu byť ožiarené lekárskym žiarením,
 • kedy je lekárske ožiarenie odôvodnené,
 • ktorí zdravotnícki pracovníci sú oprávnení indikovať lekárske ožiarenie,
 • ktorí zdravotnícki pracovníci vykonávajú lekárske ožiarenie,
 • osobitnú ochranu tehotných žien a dojčiacich matiek pri lekárskom ožiarení, a ďalšie.

Nelekárske ožiarenie

Nelekárske ožiarenie je „nováčikom“ – ide o nový inštitút , ktorý zákon definuje ako: „každé zámerné ožiarenie fyzickej osoby na účel zobrazenia tejto fyzickej osoby, ktorého základným cieľom nie je prínos pre zdravie ožiarenej fyzickej osoby“. Môže ísť napríklad o prípady hľadania rôznych predmetov v tele človeka, odhaľovanie zbraní, odhaľovanie skrytých osôb v rámci kontroly nákladu a i.

Zákon o radiačnej ochrane v rámci nelekárskeho ožiarenia reguluje:

 • kedy ide o nelekárske ožiarenie,
 • vymedzuje druhy nelekárskych ožiarení,
 • podmienky na vykonávanie nelekárskeho ožiarenia v zdravotníckom zariadení, kompetenciu osoby, ktorá je oprávnená nelekárske ožiarenie indikovať,
 • podmienky na vykonávanie nelekárskeho ožiarenia mimo zdravotníckeho zariadenia, a ďalšie. 

Hrozia nejaké sankcie?

Áno, hrozia. Príslušný orgán radiačnej ochrany uloží poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pokutu od 500 EUR do 10 000 EUR, ak napríklad: 

 • nevybaví pracovisko, na ktorom sa vykonáva lekárske ožiarenie vhodnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, prístrojmi a pomôckami na radiačnú ochranu pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú lekárske ožiarenie, pre pacientov alebo sprevádzajúce osoby a pre vyšetrované osoby,
 • neudržiava používané zariadenie na lekárske ožiarenie v dobrom technickom stave,
 • neodstránil bezodkladne nedostatky zistené v technickom stave zariadení na lekárske ožiarenie.

Príslušný orgán radiačnej ochrany uloží poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pokutu od 1 000 EUR do 30 000 EUR, ak pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia poruší povinnosti ustanovené týmto zákonom na zabezpečenie radiačnej ochrany a v dôsledku porušenia týchto povinností dôjde neplánovanému ožiareniu, ktoré má za následok zdravotnú ujmu pacienta.

Odkedy?

Účinnosť tohto nového právneho predpisu bola stanovená na 1. apríl 2018.

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame