mediPRÁVNIK.sk

Lekársky predpis “REPETETUR" – aké lieky nie je takto možné predpísať?

Jana Bajužík Böszörményi  5.6.2018

Dňa 1. júna 2018 nadobudol účinnosť vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR , ktorou sa určuje zoznam liekov, ktoré nie je možné predpísať na lekársky predpis s poznámkou „REPETETUR“. V tomto príspevku si povieme o tom, čo je lekársky predpis vo všeobecnosti, čo je lekársky predpis s poznámkou „REPEPTETUR“ a vo vzťahu k akým liekom sa nemôže takýto predpis vydať.

Čo je to lekársky predpis?

Lekársky predpis je úradné tlačivo, ktorým predpisujúci lekár žiada farmaceuta o vydanie (prípadne prípravu) lieku pacientovi.

Lekársky predpis obsahuje identifikačné údaje pacienta, ako aj údaje o lekárovi, ktorý „recept“ predpisuje, no najmä údaje o lieku, ako:

  • názov liečiva
  • cestu podania (v tomto prípade sa pri všetkých liečivách v prílohe uvádza spôsob podania p.o. – per os – do úst. Okrem toho spôsobu sa lieky vo všeobecnosti môžu užívať i rektálne, injekčne, pod jazyk a pod.),
  • liekovú formu (tekutú – roztoky, suspenzie a i., tuhú – kapsule, tablety, tobolky, dražé a i....),
  • množstvo liečiva v liekovej forme,
  • veľkosť balenia,
  • počet balení.

Predpis lieku LEN s uvedením názvu liečiva sa uplatňuje vtedy, ak ide o taký liek, ktorý obsahuje liečivo uvedené v prílohe č. 1 zákona o liekoch - ide napr. o liečivá ako kyselina listová, vápnik, draslík, horčík, paracetamol, diazepam, lítium, melatonín, ginkgo biloba a ďalšie.

Ak ide o taký liek, ktorý obsahuje liečivo, ktoré NIE JE uvedené v zozname liečiv alebo obsahuje 2 a VIAC liečiv, lekár je povinný miesto názvu liečiva uviesť názov lieku. Okrem názvu lieku lekár uvádza i všetky ďalšie údaje, ktoré sa uvádzajú pri predchádzajúcom prípade.

REPETETUR – čo to je?

Na prvý pohľad cudzie a zložito znejúce slovo „REPETETUR“ v preklade znamená liek, ktorý pacient užíva v pravidelných intervaloch (napr. pri chronických ochoreniach) a ktorý je pacientovi opakovane vydávaný. Takýto liek sa predpíše na lekársky predpis s poznámkou „REPETETUR“, kde okrem všeobecných náležitostí musí predpisujúci lekár uviesť dobu platnosti tohto lekárskeho predpisu, povolený počet opakovaného výdaja a počet balení lieku, ktoré je možné vydať na jeden výdaj.

Takýto lekársky predpis má obmedzenú platnosť, a to maximálne 1 rok.

Aký liek nemôže byť opakovane predpísaný?

Dňa 25. mája 2018 Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo vyhlášku, ktorou sa ustanovuje zoznam humánnych liekov, ktoré nie je možné predpísať na lekársky predpis s poznámkou „REPETETUR“.

Táto vyhláška nadobudla účinnosť od 1. júna 2018.

O aké lieky pôjde? Vyhláška ustanovuje, že opakovane vydávané nebudú môcť byť lieky s obsahom:

  • liečiva anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny liečiv s kódom J01,
  • omamnej látky II. a III. skupiny uvedenej v zozname omamných látok a psychotropných látok,
  • psychotropnej látky II. a III. skupiny uvedenej v zozname omamných látok a psychotropných látok. 

Zoznam týchto omamných a psychotropných látok je dostupný v Prílohe č. 1 zákona č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch na tomto odkaze:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1998/139/#

(Počet prečítaní: 436)

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame