mediPRÁVNIK.sk

Lekárne – aké zákony sa vás tiež týkajú?! (2. časť)

Peter Gabrik  12.4.2018

V prvej časti seriálu (Lekárne – aké zákony sa vás tiež týkajú?!) sme sa snažili priniesť náhľad na širšie súvislosti pri prevádzkovaní lekárne, kedy je potrebné splniť celý rad povinností v lekárenskej oblasti (mať patričné povolenia, plniť hlásenia a pod.), avšak ak lekáreň funguje ako obchodná spoločnosť, vzťahujú sa aj na ňu povinnosti z iných právnych oblastí.

V tomto článku prinášame pokračovanie priblíženia povinností a zachovávame poradie a štruktúru textu z 1. časti.

8.

Pracovná zdravotná služba (Úrad verejného zdravotníctva)

Povinnosť zabezpečiť zamestnancom pracovnú zdravotnú službu v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane verejného zdravia v istom intervale a kompetentnými osobami skontrolované pracovné podmienky. Povinnosti sa líšia podľa kategórie rizikovosti zamestnanca. Pri nakladaní s omamnými a psychotropnými látkami môže ísť napr. u odborných zástupcov aj o vyššie kategórie.

Príslušný Úrad verejného zdravotníctva môže uložiť pokutu od 150 Eur do 20.000 Eur.

9.

Protipožiarna ochrana

Podnikateľ má mnoho povinností vyplývajúcich zo zákona o 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi (napr. zásady skladovania, manipulácie s horľavými látkami, nezabezpečí vykonanie pravidelnej kontroly a pod.).

Krajské riaditeľstvo hasičského zboru môže uložiť pokutu až do výšky 16.596 Eur.

10.

Odpady

Na úseku nakladania s odpadmi vyplývajú povinnosti zo zákona o liekoch ale rovnako tak aj zo zákona č. 79/2015 Z. z. Z tohto zákona vyplýva celý rad povinností, napr. pri balení produktov. Pokiaľ ide o lieky, tieto sa odovzdávajú ŠÚKL-u, a ten ich zneškodňuje. Ak však ide o výrobky, ktoré nie sú humánnymi liekmi, aplikujú sa všeobecné povinnosti.

Príslušný orgán (je ich viac) pokutu 500 Eur do 120.000 Eur. V špecifických prípadoch až do výšky 250.000 Eur.

11.

Výživové doplnky, Schválenie priestorov na prevádzku Úradom verejného zdravotníctva

Povinnosť oznamovať uvedenie výživových doplnkov na trh, ktoré Úrad verejného zdravotníctva registruje. Oznamovať zloženie výživových doplnkov.

Úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu od 150 Eur do 20.000 Eur.

12.

Obchodnoprávne povinnosti

V oblasti fungovania spoločnosti s ručením obmedzeným vyvstáva viacero otázok pri ich praktickom fungovaní. Často je potrebné evidovať zmenu štatutárneho orgánu, predmetu podnikania, sídla a pod. Tieto skutočnosti vieme zabezpečiť.

Registrový súd môže uložiť pokutu až do výšky 3310 Eur

13.

Elektronická komunikácia

Po novom je každej právnickej osobe zriadená elektronická schránka pre doručovanie na portáli www.slovensko.sk. Štátne orgány komunikujú s právnickými osobami a doručujú im rozhodnutia výhradne elektronicky. Je potrebné nastaviť si minimálne notifikácie a elektronický prístup pre štatutárne orgány.

Doručené rozhodnutia môžu byť záväzné pre spoločnosť, preto hrozia škody a následky v rôznych výškach.

14.

eZDRAVIE

Nové povinnosti elektronického zdravotníctva a elektronickej evidencie výdaja liekov, kontroly preukazu poistenca a záznamu lekára.

 

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame