mediPRÁVNIK.sk

Lekárne – aké zákony sa vás tiež týkajú?! (1. časť)

Peter Gabrik  9.4.2018

Pri prevádzkovaní lekárne je potrebné splniť celý rad povinností a mať vydané patričné povolenia. Vlastníci lekární a ich odborní zástupcovia sú si vedomí povinností v medicínskej oblasti, povinností podľa zákona o liekoch, zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, vyhlášky o správnej lekárenskej praxi a pod., avšak ak lekáreň funguje ako obchodná spoločnosť, vzťahujú sa aj na ňu povinnosti ako na ktorúkoľvek inú spoločnosť, ktorá funguje v inej oblasti.

Odborní zástupcovia, štatutárne orgány lekární majú „plnú hlavu“ povinností a úloh, ktoré pre nich vyplývajú z bohatého spektra zákonov a iných predpisov v oblasti zdravotníctva a nakladania s liekmi. Pri týchto rozsiahlych povinnostiach im často neostáva čas sledovať legislatívu pri, na prvý pohľad až tak nesúvisiacich, veciach. V rýchlom slede denných povinností by sa mohlo zabudnúť na rôzne špecifické legislatívne „perličky“, ktoré sa na prvé počutie nemusia vzťahovať na lekárne.

Aké sú nelekárenské povinnosti? 

Dovolíme si v stručnom prehľade upozorniť na tieto „nelekárenské“ povinnosti, ktoré sa však stále na lekárne vzťahujú, ak fungujú ako obchodné spoločnosti (napr. s.r.o., „akciovka“ a pod.).

Pozn.: Pri definovaní nižšie uvedených povinností sme sa na ne zamerali z pohľadu lekárne ako obchodnej spoločnosti, kde je širšia paleta povinností.

Rozhodne je možné očakávať, že nižšie uvedené povinnosti už lekárne aj plnia, ale prehľad im môže priniesť nové nazeranie, vysvetlenie a rovnako aj predstava sankcie, ktorá hrozí za nesplnenie povinnosti.

Niektoré povinností ako napr. BOZP, sú sami o sebe tak rozsiahle a právne špecifické, že uvedený prehľad si nekladie za cieľ ich kompletné vysvetlenie a definovanie pre konkrétne potreby lekárne. Ide o stručný náčrt, ktorý slúži len na upozornenie na dané oblasti.

Por. č.

Povinnosť

Stručný popis

Hroziaca sankcia

1.

Register partnerov verejného sektora

V prípade, ak subjekt prijíma finančné prostriedky z verejných zdrojov, a tiež od zdravotných poisťovní jednorazovo viac ako 100.000,- Eur alebo spolu na podklade viacerých skutočností 250.000,- Eur, má povinnosť sa registrovať do špeciálneho registra a preukázať konečných užívateľov výhod, t.j. skutočných vlastníkov lekárne. Zákon č. 315/2016 Z. z.

Pokuta vo výške hospodárskeho prospechu, ak ho nie možné určiť, od 10.000,- do 100.000,- Eur

Pokuta každému z členov štatutárneho orgánu v čase pochybenia od 10.000,- do 100.000,- Eur

2.

Ochrana osobných údajov

V oblasti ochrany osobných údajov je prijatý nový zákon č. 18/2018 Z. z., ktorý vychádza z nového nariadenia EÚ. Ochrana osobných údajov je upravená nanovo, sú prijaté viaceré nové východiská a pod. Ich priblíženie by bolo veľmi rozsiahle, avšak je potrebné pri každej lekárni prehodnotiť, splnenie nových práv a povinností v tejto oblasti. Ide o široký záber.

Pokuta do 20 mil. Eur alebo do 4% celosvetového ročného obratu za porušenie rôznych povinností. V tomto prípade ide o strop pre pokutu a jej výška závisí na viacerých faktoroch, ktoré Úrad na ochranu osobných údajov posúdi.

3.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

V tejto oblasti je veľa povinností, ktoré musí dodržiavať lekáreň ako zamestnávateľ. Ide o celý rad povinností, ktoré sa musia dodržiavať, aby sa predchádzalo pracovným úrazom alebo škodám. Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v tomto smere dopĺňajú viaceré podzákonné právne normy.

Inšpektorát práce môže uložiť pokutu až do výšky 100.000,- eur, a ak v dôsledku porušenia povinnosti vznikne prac. úraz s následkom smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví, pokuta je najmenej 33.000,- Eur. Pri istých porušeniach pokuta musí byť uložená, a to za závažné porušenia niektorých povinností  alebo nelegálne zamestnávanie od 2.000,- Eur do 200.000,- Eur.

4.

Ostatné pracovnoprávne veci

V tomto smere je celý rad ďalších povinností, začínajúcich registračnými povinnosťami do registra zamestnávateľov, na daňový úrad, prihlasovanie zamestnancov do Sociálnej poisťovne, Zdravotnej poisťovne.

Taktiež existuje celý rad skutočností, na ktoré si treba dať pozor pri uzatváraní pracovnej zmluvy. Riešenie škody spôsobenej zamestnancom, povinnosti mlčanlivosti, zrážok zo mzdy a pod. Ta ktoré nemusí hroziť priamo sankcia, ale hrozí riziko škody pre zamestnávateľa.

Pokuta zo strany Sociálnej poisťovne až do výšky 16.596,96 Eur. 

Pokuta zo strany ÚDZS pokuta až do výšky 33.193,- Eur (len za porušenia v tomto bode).

Iné následky alebo škoda zamestnávateľa.

5.

Povinnosti na úseku archívnictva a registratúry

Dokumenty týkajúce sa pôsobenia obchodnej spoločnosti nie je možné bez ďalšieho zlikvidovať, resp. vydariť, ale je potrebné sa obrátiť na prísl. štátny archív, ktorý rozhodne a posúdi dokumentačnú hodnotu dokumentov. Závis na veľkosti spoločnosti, zamestnancoch a pod. V istých prípadoch je povinnosť vyhotoviť registratúrny plán. Správou registratúry je možné poveriť aj inú osobu. Smerodajným zákonom je zákon č. 395/2002 Z. z.

Ministerstvo vnútra SR môže na danom úseku uložiť pokuty podľa jednotlivých porušení, až do výšky 33.193,- Eur.

6.

Porušenia na úseku daní - daň z príjmu, DPH. Hlásenia zrážkovej dane.

Chyby v registrácii pre DPH, nesprávne výkazy. Pri dani z príjmov je nespočetný rad povinností a možných pochybení pokiaľ ide o správu daní a splnenie daňovej povinnosti. Transferové oceňovanie znamená povinnosť vyčísliť základ dane v súvislosti s cenami a podmienkami transakcie medzi závislými osobami podľa princípu nezávislého vzťahu. Transferové oceňovanie tiež vyžaduje vedenie dokumentácie o transferovom oceňovaní za každé zdaňovacie obdobie. 

Pri nepeňažnom plnení je povinnosť hlásenia a odvedenia zrážkovej dane.

Pri nesprávnom vedení transferovej dokumentácie je možné uložiť pokutu až do výšky 3.000,- Eur.

Iné delikty na úseku dane z príjmu do výšky 32.000,- Eur resp. iné výpočty naviazané na dorubenie dane.

 

7.

Zákon o cenách

Povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o cenách tovarov. Povinnosť sa nevzťahuje na mikro účtovnú jednotku a osoby s istými podmienkami, nižší obrat a pod. Smerodajným zákonom je zákon o cenách č. 18/1996 Z. z.

Pokuta až do výšky 30.000,- Eur.

Pokračovanie nájdete plynule v 2. časti článku, ktorý uverejníme v najbližšom čase.

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame