mediPRÁVNIK.sk

Lekárenské pohotovostné služby – novinky!

Peter Gabrik 22.3.2018

V oblasti lekárenskej starostlivosti sa už dlhšie plánovali legislatívne zmeny. Asi najzásadnejšou mala byť nová podmienka, že odborný zástupca musí byť členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá prevádzkuje verejnú lekáreň. Takáto prísna úprava bola zdôvodňovaná potrebou zvýšenia kvality poskytovania lekárenských služieb a mala trochu sprísniť podnikanie v tejto oblasti. Nakoniec Ministerstvo zdravotníctva SR samo túto najvážnejšiu novinku stiahlo, ale do zákona navrhuje viaceré iné novinky. Jednou z nich je aj úprava lekárenskej pohotovostnej služby po novom!

Novela zákona o liekoch z dielne Ministerstva zdravotníctva SR, bola na konci februára predložená do Národnej rady SR. O novele a jej hlavných novinkách sme Vás informovali v článku "Odborní zástupcovia, pozor na chystané zmeny!".

Budú zmeny v lekárenskej pohotovostnej službe zásadné?

Súčasný stav

Pre porovnanie sa najprv pozrime stručne na súčasný stav. V zákone o liekoch je v § 23 ods. 1 písm. v) jednou z povinnosti lekárne „zabezpečiť vykonávanie lekárenskej pohotovostnej služby na základe dohody so Slovenskou lekárnickou komorou, ak k dohode nedôjde, po nariadení farmaceutom samosprávneho kraja.“ Tejto povinnosti zodpovedá aj povinnosť samosprávneho kraja „organizovať a nariaďovať poskytovanie lekárenskej pohotovostnej služby vo verejnej lekárni.“ Čiže, v súčasnosti si pohotovostné služby majú dohodnúť lekárne so Slovenskou lekárnickou komorou, ak sa nedohodnú, pohotovosť nariadi samosprávny kraj. Toľko nateraz hovorí zákon.

Novinky

Po novom sa problematike pohotovostnej služby chce akoby venovať väčšia pozornosť a význam, a to aj tým, že sa Lekárenská pohotovostná služba pokope upravuje v novom § 25a. 

Prináša nový § 25a len pro forma zmeny, alebo aj niečo významné?

  • Z právneho (možno nie až tak praktického) pohľadu je novinkou už to, že sa po novom DEFINUJE, čo sa vôbec myslí lekárenskou pohotovostnou službou. Doteraz sme zrejme všetci chápali o čo ide, avšak niekto mohol aj v tomto smere hľadať medzery v zákone. Definícia teda znie logicky (avšak je správne, že je definovaná) a teda znie takto: „Lekárenská pohotovostná služba je zdravotná starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje dostupnosť lekárenskej starostlivosti mimo prevádzkového času schváleného samosprávnym krajom.“
  • Prvýkrát sú definované PRESNÉ ČASY, kedy sa pohotovostná lekárenská služba poskytuje, a to v pracovných dňoch v čase od 16. do 22. hodiny a v dňoch pracovného pokoja v čase od 7. do 22. hodiny. To doteraz nebolo a teda nebolo v každom okrese zrejmé, dokedy musí nájsť pacient lekáreň otvorenú. Vo veľkých mestách s tým problém nemusel byť, keďže v nich často lekárne fungovali nonstop-24h denne, avšak v tomto prípade ide o benefit pre ľudí z menších okresov. Podľa dôvodovej správy účelom je uľahčiť situáciu a sprístupniť lekárne aj vo večerných hodinách, či cez víkendy (ako sme už uviedli, najmä v menších mestách).
  • Doteraz tiež nebolo zrejmé, KOĽKO lekární musí presne držať pohotovosť. Plán je previazať ich počet s ambulantnými pohotovostnými službami. To znamená, že pohotovosť vykonáva lekáreň v spádovom území totožnom s územím pre fungovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby. Inak povedané, v každom okrese, kde musí byť pohotovosť s lekárom, musí byť aj dostupná pohotovostná lekáreň. Čo je podstatné, nemusí byť otvorená súčasne v tom istom meste alebo obci, keďže rozpis môže určiť pohotovosť hociktorej lekárni z daného spádového územia (okresu). Doteraz takáto väzba nebola v zákone zakotvená, aj keď v praxi to tak často fungovalo. Opäť sa má pomôcť menším okresom. Spádové územia má definovať ministerstvo vlastným opatrením. 
  • Doteraz sa ROZPISY samosprávneho kraja zverejňovali dosť neskoro pred samotným mesiacom, pre ktorý bol vydaný. Po novom sa musí rozpis zverejniť na webovom sídle samosprávneho kraja najneskôr mesiac pred začiatkom obdobia, na ktoré sa rozpis vydáva. Hoci prax to tak robila, nebolo nikde doteraz napísané, aké parametre má rozpis mať. Aj to sa spresnilo tým, že rozpis sa zverejňuje najmenej na obdobie jedného kalendárneho mesiaca. Čiže nie na kratšie obdobie, čím je opäť viditeľná snaha viac ustáliť situáciu, aby sa dlhšie vedelo, čo bude platiť.
  • V novele už nenájdeme zmienku o tom, že sa VÝKON pohotovostnej služby DOHADUJE so Slovenskou lekárnickou komorou. Doposiaľ samosprávny kraj určoval rozpis, až keď sa nedohodol regionálnou lekárnickou komorou. Po novom však úloha Slovenskej lekárnickej komory úplne vypadáva. Jej úlohy prevzal rovno samosprávny kraj, ktorý už sám určuje rozpis. Prax ukáže, ako sa bude ten-ktorý samosprávny kraj snažiť dohadovať podmienky rozpisu a aké pravidlá si nastaví. Nie je nám známe, čo vyvolalo uvedenú zmenu, keďže sa zdalo, že je správne, ak si lekárnici sami interne dohodnú služby bez zásahu regulátora. Dôvodová správa o potrebe tejto zmeny hovorí, že je z dôvodu jednoznačnosti. Zákonné znenie doteraz platné podľa našej mienky je minimálne rovnako jednoznačné, ako nové znenie bez ingerencie lekárnickej komory.
Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia / mediPRÁVNIK lekáreň
(Počet prečítaní: 444)

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame