mediPRÁVNIK.sk

Lekárenské pohotovostné služby – čo sa zmenilo?

Peter Gabrik 3.7.2018

V tomto čase, od 15.6.2018 nadobudla účinnosť rozsiahla novela zákonov v zdravotníckej oblasti. Popri novinkách v ambulantných pohotovostných službách (ktoré nahrádzajú lekárske služby prvej pomoci) sa upravili aj lekárenské pohotovostné služby, keďže ich Ministerstvo zdravotníctva SR chcelo navzájom logicky prepojiť, najmä pokiaľ ide o čas a miesto fungovania. O návrhu novely sme Vás pôvodne informovali v článku „Lekárenské pohotovostné služby – novinky!“.

Keďže sú novinky v Národnej rade schválené, prezidentom podpísané a už sú aj pár dni na svete, poďme sa na nich spoločne pozrieť...

Súd zmeny v lekárenskej pohotovostnej službe zásadné?

Pôvodný stav

Pre porovnanie sa najprv pozrime stručne na stav do 15.6.2018. V zákone o liekoch bolo v § 23 ods. 1 písm. v) jednou z povinnosti lekárne „zabezpečiť vykonávanie lekárenskej pohotovostnej služby na základe dohody so Slovenskou lekárnickou komorou, ak k dohode nedôjde, po nariadení farmaceutom samosprávneho kraja.“ Tejto povinnosti zodpovedá aj povinnosť samosprávneho kraja „organizovať a nariaďovať poskytovanie lekárenskej pohotovostnej služby vo verejnej lekárni.“ Čiže, doposiaľ si pohotovostné služby mali dohodnúť lekárne so Slovenskou lekárnickou komorou, ak sa nedohodli, pohotovosť nariadil samosprávny kraj. Toľko nateraz hovorí zákon. Išlo o pomerne málo informácii vyplývajúcich zo zákona, preto bolo veľa nejasností a viacero skutočností muselo byť akoby „domyslených“ k zákonnému zneniu.

Novinky

Po novom sa problematike pohotovostnej služby chce akoby venovať väčšia pozornosť a význam, a to aj tým, že sa Lekárenská pohotovostná služba pokope upravuje v novom § 25a.

Prináša nový § 25a len pro forma zmeny, alebo aj niečo významné?

  • Z právneho (možno nie až tak praktického) pohľadu je novinkou už to, že sa po novom DEFINUJE, čo sa vôbec myslí lekárenskou pohotovostnou službou. Doteraz sme zrejme všetci chápali o čo ide, avšak niekto mohol aj v tomto smere hľadať medzery v zákone. Definícia teda znie logicky (avšak je správne, že je definovaná) a teda znie takto: „Lekárenská pohotovostná služba je zdravotná starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje dostupnosť lekárenskej starostlivosti mimo prevádzkového času schváleného samosprávnym krajom.“ Teraz už podľa zákona vieme, o čo presne ide, ako hovoríme o pohotovosti lekárne.
  • Prvýkrát sú definované PRESNÉ ČASY, kedy sa pohotovostná lekárenská služba poskytuje, a to v pracovných dňoch v čase od 16. do 22:30 hodiny a v dňoch pracovného pokoja v čase od 7. do 22:30 hodiny. To doteraz nebolo a teda nebolo v každom okrese zrejmé, dokedy musí nájsť pacient lekáreň otvorenú. Vo veľkých mestách s tým problém nemusel byť, keďže v nich často lekárne fungovali nonstop-24h denne, avšak v tomto prípade ide o benefit pre ľudí z menších okresov. Podľa dôvodovej správy účelom je uľahčiť situáciu a sprístupniť lekárne aj vo večerných hodinách, či cez víkendy (ako sme už uviedli, najmä v menších mestách). Väčšine to môže pripadať zvláštne, ale doposiaľ vôbec zákon nehovoril, ako dlho majú byť lekárne „v pohotovosti“ otvorené.
  • Doteraz tiež nebolo zrejmé, KOĽKO lekární musí presne držať pohotovosť. Plán je previazať ich počet s ambulantnými pohotovostnými službami. To znamená, že pohotovosť vykonáva lekáreň v spádovom území totožnom s územím pre fungovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby (t.j. pohotovosti po novom). Inak povedané, v každom okrese, kde musí byť pohotovosť s lekárom, musí byť aj dostupná pohotovostná lekáreň. Čo je podstatné, nemusí byť otvorená súčasne v tom istom meste alebo obci, keďže rozpis môže určiť pohotovosť hociktorej lekárni z daného spádového územia (okresu). Doteraz takáto väzba nebola v zákone zakotvená, aj keď v praxi to tak často fungovalo. Opäť sa má pomôcť menším okresom. Spádové územia má definovať Ministerstvo zdravotníctva SR vlastným opatrením.
  • Doteraz sa ROZPISY samosprávneho kraja zverejňovali dosť neskoro pred samotným mesiacom, pre ktorý bol vydaný. Po novom sa musí rozpis zverejniť na webovom sídle samosprávneho kraja najneskôr mesiac pred začiatkom obdobia, na ktoré sa rozpis vydáva. Hoci prax to tak robila, nebolo nikde doteraz napísané, aké parametre má rozpis mať. Aj to sa spresnilo tým, že rozpis sa zverejňuje najmenej na obdobie jedného kalendárneho mesiaca. Čiže nie na kratšie obdobie, čím je opäť viditeľná snaha viac ustáliť situáciu, aby sa dlhšie vedelo, čo bude platiť. Ako sa na nový systém nabehne, keďže zákon platí od 15. júna 2018, sa presne ešte nevie. O tom bližšie napíšeme v nasledujúcom článku.
  • V novele už nenájdeme zmienku o tom, že sa VÝKON pohotovostnej služby DOHADUJE so Slovenskou lekárnickou komorou. Doposiaľ samosprávny kraj určoval rozpis, až keď sa nedohodol regionálnou lekárnickou komorou. Po novom však úloha Slovenskej lekárnickej komory úplne vypadáva. Jej úlohy prevzal rovno samosprávny kraj, ktorý už sám určuje rozpis. Prax ukáže, ako sa bude ten-ktorý samosprávny kraj snažiť dohadovať podmienky rozpisu a aké pravidlá si nastaví. Nie je nám známe, čo vyvolalo uvedenú zmenu, keďže sa zdalo, že je správne, ak si lekárnici sami interne dohodnú služby bez zásahu regulátora. Dôvodová správa o potrebe tejto zmeny hovorí, že je z dôvodu jednoznačnosti. Zákonné znenie doteraz platné podľa našej mienky je minimálne rovnako jednoznačné, ako nové znenie bez ingerencie lekárnickej komory.

Zákon veľa vecí spresnil a vysvetlil, avšak naďalej neexistuje žiadna schéma, podľa ktorej by mal Samosprávny kraj určovať lekárne. Čo ak bude určovať iba niektoré  a nie rovnomerne všetky? Čo ak niektoré lekárne by službu chceli mať, avšak budú „uprednostnené“ len niektoré „zaužívané“ v danom okrese? Toto sú podľa nás otvorené otázky, a odpovede by bolo možné nájsť len komplikovaným právnym výkladom, na ktorý nie je priestor v tomto článku.

V uzamknutej časti dostupnej sa dozviete, aký „benefit“, ktorý v mnohom uľahčí život lekárňam uvedeným v spomínanom rozpise, prinesie táto novela.

Článok má exkluzívnu uzamknutú časť pre členov PLUS LEKÁREŇ družstvo.

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame