mediPRÁVNIK.sk

Kto môže byť prítomný pri vyšetrení pacienta?

Michal Novák  31.12.2018

Kto môže byť prítomný pri vyšetrení pacienta? Môže byť prítomná aj iná osoba okrem lekára a samotného pacienta? Musí lekár strpieť prítomnosť tretej osoby v priebehu zdravotného výkonu? Môže byť pri mojom vyšetrení prítomný študent medicíny? Čo vám hrozí ak nevyhoviete pacientovej požiadavke? Poďme sa na vyššie položené otázky pozrieť optikou slovenského práva.

Lekár musí pri výkone svojho povolania dodržiavať mlčanlivosť o zdravotnom stave, priebehu liečby a prognózach ochorenia pacienta, ktoré sú súčasťou zdravotnej dokumentácie. Zachovávanie mlčanlivosti tvorí základ dôvery medzi lekárom a jeho pacientom. Povinnosť lekára zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zdravotného stavu pacienta nachádzame v zákone o zdravotnej starostlivosti. Túto povinnosť nájdeme aj medzi povinnosťami zdravotníckych pracovníkov v zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti ako povinnosť zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolania.

S porušením mlčanlivosti lekára spája naša právna úprava aj sankcie. Okrem občianskoprávnej zodpovednosti v súvislosti s náhradou škody prichádza pri porušení mlčanlivosti lekárom do úvahy aj trestnoprávna rovina. Trestný zákon stanovuje za porušenie mlčanlivosti sankciu jedného roka odňatia slobody.

Asistencia sestry

Azda nikomu nepríde zvláštne, že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti lekár potrebuje pomoc sestry. Preto ak to situácia vyžaduje nie je možné, zo strany lekára, vyhovieť pacientovej požiadavke, aby sa pri zdravotnom výkone nenachádzal takýto zdravotnícky pracovník. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dochádza nepochybne k zásahu do integrity pacienta, či už tej fyzickej, alebo psychickej. Ak situácia nevyžaduje prítomnosť sestry pri konkrétnom úkone a pacient požiada lekára, aby pri tom prítomná nebola, môže mu lekár vyhovieť. Lekár má v tejto, zväčša výnimočnej, situácii možnosť (nie povinnosť) pacientovi vyhovieť.

Zákonný zástupca pri vyšetrení dieťaťa

Prítomnosti zákonného zástupcu pri vyšetrení dieťaťa sa nie je potrebné nijako zvlášť venovať. Jeho prítomnosť je žiadúca, až nevyhnutná z dôvodu, že za neplnoleté dieťa koná jeho rodič. Rodič má právo, aby s ním bol konzultovaný zdravotný stav a všetky zdravotné výkony ktoré majú byť dieťaťu vykonané. Teda rodič udeľuje informovaný súhlas potrebný na uskutočnenie zdravotných výkonov nevyhnutných pre správne poskytnutie zdravotnej starosltivosti. Zákonný zástupca má taktiež možnosť odmietnuť poskytnutie zdravotnej starostlivosti (negatívny reverz) a lekár to musí rešpektovať. Samozrejme výnimkou sú osobitné situácie, ktoré tvorí poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná iba pre predplatiteľov služby SEZAM sa dozviete ako je v našom právnom poriadku riešená prítomnosť tretej osoby pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a čo robiť ak s prítomnosťou takejto osoby nesúhlasíte. Taktiež sa dozviete ako postupovať ak pacient namieta prítomnosť študenta medicíny pri zdravotnom výkone.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia
(Počet prečítaní: 353)

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame