mediPRÁVNIK.sk

Kto má robiť obhliadky mŕtvych, ak pacient zomrie v sanitke alebo počas ošetrovania záchranármi?

Jana Bajužík Böszörményi  7.11.2018

Prehliadky mŕtveho tela prešli v posledných mesiacoch podstatnými legislatívnymi zmenami. Tým sme sa venovali v príspevkoch Metodické usmernenie o prehliadkach mŕtvych prináša viaceré zmeny - 1. časť a Aké zmeny prinieslo nové metodické usmernenie týkajúce sa prehliadok mŕtvych? - 2. časť. V tomto článku sa pokúsime nájsť odpoveď na otázku, ktorý lekár má povinnosť prehliadnuť telo osoby, ktorá zomrela v ambulancii záchrannej zdravotnej služby.

Čo je záchranná zdravotná služba (ZZS)?

Prv, než sa pustíme do nosnej témy tohto článku, je potrebné vysvetliť, čo sa rozumie pod pojmom rýchla lekárska pomoc (RLP) či rýchla zdravotná pomoc (RZP). Nejde o totožné pojmy, i keď majú niečo spoločné – obe „patria“ pod tzv. záchrannú zdravotnú službu.

RLP, teda rýchla lekárska pomoc je záchranná zdravotná služba, ktorá je, okrem záchranára a vodiča, „vybavená“ lekárom so špecializáciou v odbore urgentná medicína/anesteziológia a intenzívna medicína, resp. lekárom, ktorý je najmenej 6 mesiacov zaradený do špecializačného štúdia v uvedených špecializáciách, a ktorý je pripravený konzultovať svoj postup s lekárom so špecializáciou v odbore urgentná medicína/anestéziológia a intenzívna medicína príslušného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Okrem spomínaných lekárov môže zásahovú skupinu tvoriť aj lekár s inou špecializáciou než uvedené, avšak takýto lekár musí byť taktiež pripravený svoj postup konzultovať s lekárom s uvedenými špecializáciami.

RZP, teda rýchla zdravotná pomoc, je taktiež druhom záchrannej zdravotnej služby s jedným rozdielom – na „palube“ záchranky nie je lekár, ale len zdravotnícky záchranár a vodič (ktorý môže/nemusí byť zároveň zdravotníckym záchranárom).

Právna úprava ZZS

Smerodajným pre záchrannú zdravotnú službu je najmä zákon č. 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe (ďalej ako „zákon o ZZS“). V zmysle tohto zákona záchranná zdravotná služba poskytuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ktorú zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti (ďalej ako „zákon o ZS“) vymedzuje ako „zdravotnú starostlivosť poskytovanú pri náhlej zmene zdravotného stavu osoby, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú zo základných životných funkcií, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jej správania a konania, pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie“. Zákon o ZS pod neodkladnou zdravotnou starostlivosťou rozumie aj neodkladnú prepravu osoby do zdravotníckeho zariadenia i medzi zdravotníckymi zariadeniami.

Záchranná zdravotná služba je v praxi zabezpečená operačným strediskom tiesňového volania alebo poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby, ktorý má vydané potrebné povolenie na prevádzku ZZS.

Pacient zomrie v „záchranke“ – čo ďalej ?

Ako sme si už vymedzili, záchranná zdravotná služba je určená hlavne na rýchlu pomoc osobe, ktorá je ohrozená na zdraví alebo živote. Nanešťastie sa niekedy stane, že ani tá najrýchlejšia záchranka nestihne prísť včas, alebo včas nestihne previesť pacienta do nemocnice, a pacient počas prevozu zomrie. Čo v takom prípade? Kto má vykonať prehliadku mŕtveho tela? Rovno lekár/zdravotnícky záchranár, ktorý bol v čase smrti s mŕtvym v sanitke na ceste do nemocnice? Alebo lekár v nemocnici, kam mali namierené?

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame