mediPRÁVNIK.sk

Komu môže lekár poskytnúť údaje zo zdravotnej dokumentácie pacienta?

Michal Novák  24.10.2018

Zachovávanie mlčanlivosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je stále aktuálnou témou. V akom rozsahu môže informácie o zdravotnom stave pacienta lekár poskytnúť? Komu a za akých podmienok ich môže sprístupniť? Kde sú hranice dodržiavania inštitútu mlčanlivosti?

„Keď pri svojej lekárskej praxi zbadám alebo vypočujem niečo, čo by malo zostať tajomstvom, o súkromnom živote ľudí všetko zamlčím a ako tajomstvo uchovám.“ Toľko na úvod krátka stať Hippokratovej prísahy, ktorá je každému lekárovi dobre známa. Aj keď by sa mohlo zdať, že ide iba o prežitok z minulých dôb, nie je tomu tak. Konkrétne časť o inštitúte mlčanlivosti sa premietla hneď do niekoľkých právnych predpisov, ide najmä o zákon o zdravotnej starostlivosti a zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Pri zachovávaní mlčanlivosti dominujú najmä práva pacienta, s ktorými sa spájajú povinnosti lekára.

Údaje o zdravotnom stave, priebehu liečby a prognózach ochorenia pacienta, ktoré sú súčasťou zdravotnej dokumentácie  nepochybne patria medzi citlivé informácie. Zachovávanie mlčanlivosti preto tvorí základ vzťahu medzi lekárom a jeho pacientom. V zákone o zdravotnej starostlivosti je zakotvená povinnosť lekára zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zdravotného stavu pacienta. Táto povinnosť je uvedená aj medzi povinnosťami zdravotníckych pracovníkov v zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti ako povinnosť zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolania.

Povinnosť sprístupniť údaje zo zdravotnej dokumentácie

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť však nemôže byť bezmedzná. Zbaviť mlčanlivosti môže lekára iba osoba, ktorej sa skutočnosti týkajú, alebo orgán príslušný na vydanie povolenia na prevádzku zdravotníckeho zariadenia (samosprávny kraj alebo ministerstvo zdravotníctva). V druhom spomenutom prípade je to možné urobiť na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní alebo súdov. Ak by v praxi nastala situácia, kedy by nebolo možné určiť príslušný orgán na vydanie povolenia, môže lekára na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov zbaviť mlčanlivosti ministerstvo zdravotníctva.

Zákon o zdravotnej starostlivosti presne vymedzuje komu musia byť sprístupnené údaje zo zdravotnej dokumentácie, to znamená, že nepôjde o porušenie mlčanlivosti lekára. Ide o akési výnimky z povinnosti  zachovávať mlčanlivosť. Tento výpočet nie je možné nijakým spôsobom rozšíriť. Sprístupneniu údajov musí predchádzať písomná žiadosť. Zákon taktiež vymedzuje aký rozsah údajov môže byť tomu ktorému subjektu sprístupnený.

Komu musí lekár sprístupniť údaje zo zdravotnej dokumentácie?

Najčastejším prípadom sprístupnenia údajov zo zdravotnej dokumentácie bude určite sprístupnenie pacientovi, ktorému sa zdravotná starostlivosť poskytuje. Ak je pacient neplnoletý sprístupnia sa osobné údaje jeho zákonnému zástupcovi. V oboch prípadoch sa sprístupnia údaje zo zdravotnej dokumentácie v celom rozsahu.

Druhou najčastejšou situáciou je sprístupňovanie zdravotnej dokumentácie manželovi alebo manželke, prípadne dieťaťu, rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi. V tomto prípade lekár môže poskytnúť údaje zo zdravotnej dokumentácie len za predpokladu, že pacient zbaví lekára mlčanlivosti a udelí takejto osobe splnomocnenie. Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa sprístupnia v rozsahu určenom v splnomocnení.

Odlišnou situáciou je smrť pacienta. Lekár v prípade úmrtia pacienta údaje zo zdravotnej dokumentácie sprístupní manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi (prípadne ich zákonnému zástupcovi), ak takáto osoba nie je, sprístupnia sa údaje osobe plnoletej, ktorá s ňou žila v čase smrti v domácnosti, blízkej osobe alebo ich zákonnému zástupcovi. Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa taktiež sprístupnia v celom rozsahu.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia
(Počet prečítaní: 386)

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame