mediPRÁVNIK.sk

Koľko stojí znalecký posudok?

Bc. Jana Boszorményiová  25.2.2016

Aký je rozdiel medzi znalecký a lekárskym posudkom? Akú relevanciu má znalecký posudok v súdnom spore? Kto môže byť znalcom alebo ako si v prípade potreby znalca možno vyhľadať? Aká je výška ceny za znalecký posudok? V článku sa dozviete odpovede na tieto základné otázky ako aj ďalšie informácie týkajúce sa tejto oblasti.

Medzi základné zásady a záruky spravodlivého procesu patrí bezpochyby aj zásada náležitého zistenia skutkového stavu veci. A práve tu zohráva znalec veľkú úlohu, pretože sa významne podieľa na procese dokazovania.

Znalecké dokazovanie je v poslednom období čoraz viac a viac využívané, pretože pomocou neho sa zisťujú skutočnosti, ktoré sú dôležité pre rozhodnutie vo veci samej, a ktorých objasnenie by sa nezaobišlo bez špeciálnych odborných znalostí a vedomostí daného znalca v určitom odbore.

Lekár ako znalec je najviac využívaný v trestnom konaní, kde posúdenie toho, či daná osoba je alebo nie je vinná, prípadne posúdenie toho, aký trest jej bude uložený, závisí do značnej miery od posúdenia znalca.

Je potrebné, aby bola zabezpečená vysoká profesionalita znalca, pretože bez jeho znaleckého posudku často krát príslušné orgány činné v trestnom konaní nemôžu rozhodnúť v konkrétnej veci.

Kto môže vykonávať znaleckú činnosť a aké podmienky musí spĺňať ? 

Znalcom musí byť osoba, ktorá prostredníctvom svojich odborných znalostí vo svojom odbore posudzuje skutočnosti, ktoré mu boli štátnym orgánom určené, a v znaleckom posudku potom tieto informácie, ktoré posúdil, predostiera štátnemu orgánu.

Znalci vykonávajú svoju činnosť pre právnické a fyzické osoby, aj pre súd.

Znaleckú činnosť vykonávajú predovšetkým:

  • Znalci zapísaní v zozname znalcov
  • Znalecké organizácie
  • Znalecké ústavy - vykonávajú znaleckú činnosť hlavne vo zvlášť náročných prípadoch alebo aj ak posudky znalcov sú v zrejmom rozpore 

Čo v prípadoch, keď v príslušnom odbore alebo odvetví nie je k dispozícii žiaden znalec?

V niektorých prípadoch v konaní pred súdom alebo orgánom verejnej moci môže byť ustanovený  aj dočasný „ad hoc“ znalec – teda osoba, ktorá nie je zapísaná v žiadnom zozname, ale spĺňa kritériá odbornosti. 

Takýto znalec sa ustanoví iba v prípade, že pre príslušný odbor neexistuje znalec zapísaný v zozname, alebo znalec zapísaný v zozname nemôže úkon vykonať, prípadne by vykonanie úkonu bolo spojené s neprimeranými ťažkosťami alebo nákladmi. je k dispozícii. Takto ustanovený znalec musí zložiť najprv sľub. 

Zoznam znalcov vedie ministerstvo spravodlivosti SR a je verejne prístupný na stránke ministerstva spravodlivosti. 

Koľko stojí vypracovanie znaleckého posudku ?

Znalec svoju činnosť nevykonáva bezodplatne, teda zadarmo, ale prislúcha mu právo na:

  • odmenu
  • náhradu hotových výdavkov (náklady, ktoré vzniknú v bezprostrednej súvislosti s vypracovaním posudku – napr. cestovné)
  • náhrada za stratu (času) – to ale neprináleží organizácii zriadenej na znaleckú činnosť Ministerstvom vnútra SR, ktorá podá znalecký úkon pre orgán činný v trestnom konaní (prokurátor, policajt), alebo pre súd.

So znalcom sa dá dohodnúť na zmluvnej odmene, pokiaľ sa však nedá dohodnúť na zmluvnej odmene patrí znalcovi tarifná odmena. Na zmluvnej odmene je možné dohodnúť sa aj s orgánom verejnej moci. 

Zmluvná odmena znalcov

O zmluvnú odmenu pôjde napríklad vtedy, ak bude treba určiť hodnotu nejakej stavebnej práce na rekonštrukciu budovy, kde sídli súd, tak súd uzatvorí so znalcom zmluvu o dielo, ktorej súčasťou bude aj dohoda o odmene. 

Tarifná odmena znalcov 

O tarifnú  odmenu pôjde vtedy, ak sa na odmene nedohodnú, v takomto prípade sa odmena bude spravovať podľa vyhlášky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (ďalej len ako „vyhláška o odmenách“).

Tarifná odmena sa skladá z hodinovej, podielovej a paušálnej odmeny.

  • Hodinová odmena za jednu aj začatú hodinu výkonu činnosti znalca pre odbor zdravotníctvo a farmácia predstavuje podľa vyhlášky 19,92 EUR, v prípade iných odborov je výška stanovená na 13,28 EUR. Hodinová odmena však znalcovi nepatrí za čiastkové úkony, za ktoré mu patrí len paušálna odmena alebo len podielová odmena.

V pokračovaní textu sa dozviete konkrétne výšky odmien, ktoré patria znalcovi v prípade

  • podielovej odmeny,
  • paušálnej odmeny.

Ako sa stanovuje výška odmeny, ak znalec ohodnocuje nehnuteľnosť alebo stavbu alebo v akých prípadoch sa odmena znalca zvýši, zníži alebo znalcovi vôbec neprináleží.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia / mediPRÁVNIK lekáreň
(Počet prečítaní: 12407)

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame