mediPRÁVNIK.sk

I. Humeník: Ľudia si musia zvyknúť na to, že lekárovi sa je potrebné poďakovať, ale nie sa mu odvďačovať

medipravnik.sk  7.2.2019

Je dar pre lekára úplatkom? Kedy sa je možné lekárovi odvďačiť za dobre vykonanú prácu tak, aby to nebolo postihnuteľné ako úplatok? Ako postupovať v prípade, že lekár podmieňuje napríklad prijatie na operačný zákrok úplatkom? Má pacient právne možnosti ako sa brániť? Odpovede na tieto i ďalšie otázky sa dozviete v rozhovore s advokátom JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

Kedy je podľa zákona odovzdanie nejakej veci lekárovi iba dar a kedy je to už úplatok? Kde je tá hranica? Ako ju vedia sudcovia identifikovať?

Otázka je položená jednoducho, ale skrýva v sebe jeden z kľúčových problémov zdravotníckej praxe. V prvom rade by bolo vhodné vysvetliť obsah pojmu úplatok a následne pojmu dar. Úplatok v každom z nás vyvoláva obraz určitého benefitu, ktorý má slúžiť ako odmena za to, že niekto zneužije svoje postavenie, aby vyhovel neoprávnenej žiadosti osoby, ktorá úplatok poskytuje. Prirodzene by sa mohlo zdať, že  úplatok predstavuje odmenu za porušeniu fair play. Z trestnoprávneho hľadiska nemusí ísť len o priamy vzťah medzi tým kto má záujem na získaní neoprávneného prospechu a tým, ktorý z pozície svojho postavenia dokáže pravidlá ohnúť požadovaným smerom. Trestný zákon v § 131 ods. 3 úplatok definuje ako „vec alebo iné plnenie majetkovej či nemajetkovej povahy, na ktoré nie je právny nárok“. Táto definícia je stručná. Musíme povedať, že je tak stručná, až de facto vytvára priestor pre kriminalizáciu spoločenských vzťahov, ktoré iné právne predpisy považujú za dovolené. V tomto momente prichádza na scénu pojem „dar“. Dar má s úplatkom dôležitý predel. Predmetom darovacej zmluvy je taktiež určité plnenie (dar), na ktoré nie je právny nárok. Je teda dar úplatkom? Ktorý právny predpis má prednosť? Zdá sa, že zákonodarca v snahe zamedziť protispoločenskému správaniu v  exponovaných oblastiach spoločenského života (verejná správa, súdnictvo, všeobecne prospešné služby vo verejnom záujme) dáva na prvé miesto čo najefektívnejšie prečistenie od nekalých „zvyklostí“. Nie som si však istý, či takto široko nastavený koncept predstavuje cestu správnym smerom. Možno ani nie a Slováci si len musia zvyknúť na to, že lekárovi sa je potrebné poďakovať, ale nie sa mu odvďačovať.

Poďme k zneniu trestného zákona ktorý definuje aké konanie je trestné. Nejednoznačnosť, respektíve podľa môjho názoru neúplnosť definície úplatku sa v plnej sile prejavuje v § 329 ods. 1 Trestného zákona. Ten znie nasledovne: „Kto v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.“ V uvedenej vete chýba podmienka, že úplatok je protizákonnou odmenou za porušenie pravidiel fair play? Nosným pojmom § 329 ods. 1 TZ  je iba "úplatok" a „obstarávanie veci všeobecného záujmu“ – porušenie povinnosti v tejto skutkovej podstate nenájdeme. Pod obstarávanie veci všeobecného záujmu (viď § 131 ods. 1 TZ) sa zaradzuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti (ďalej v texte budem § 329 označovať ako "prijímanie úplatku pri poskytovaní ZS"). Vezmúc do úvahy definíciu pojmu úplatok a skutkovú podstatu  § 329 TZ môžeme povedať, že akékoľvek plnenie zo strany pacienta pre lekára by malo mať povahu trestného činu. Podľa názoru viacerých prokurátorov zo špeciálnej prokuratúry bez ohľadu na to, či lekár neoprávnene zvýhodnil/nezvýhodnil pacienta. Čudné? Prekvapujúce? Hovoríte si, že viac ako polovica Slovenska pácha denne trestnú činnosť (pozor trestne zodpovedný nie je len lekár, ale aj osoba ktorá "úplatok" dáva)?

Aj keby sme brali do úvahy, že špecifikum vzťahu pacienta a lekár by mal smerovať k úplnému vylúčeniu odvďačovania sa pacientov zdravotníckym pracovníkom, tak sa pri súčasnej definícii pojmu úplatok a jeho následnom odraze v skutkovej podstate § 329 dostávame do komplikovaných polôh. Ak akékoľvek plnenie prijaté v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je trestným konaním, tak sa ponúkajú bizarné otázky s otvorenými koncami. Je inkubátor, alebo polohovateľná posteľ poskytnutá nemocnici zo strany farmaceutickej spoločnosti úplatkom? Veď nemocnica pri liečbe pacientov používa aj lieky danej firmy. Ešte lepšie vyznie otázka, či aktuálne znenie zákona o dani z príjmov nie je štátom schválené legalizovanie príjmu z trestnej činnosti. Veď každý zdravotnícky pracovník a každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí z nepeňažného plnenia prijatého od farmaceutických spoločností zraziť daň a odviesť ju štátu! Ak je takýto príjem zdravotníckeho pracovníka príjmom získaným trestnou činnosťou (prijímanie úplatku podľa § 329), tak potom odvedenie časti tohto príjmu do štátneho rozpočtu v podstate predstavuje spôsob ktorým štát týmto spôsobom očisťuje finančné prostriedky od trestnoprávnej škvrny.

Čo na plnenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti hovoria prokurátori a sudcovia?

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame