mediPRÁVNIK.sk

článok patrí do seriálu

GDPR: Na zápis do elektronickej zdravotnej knižky lekár nepotrebuje súhlas pacienta

Ivan Humeník, Katarína Tomková 2.5.2018

V kontexte nových pravidiel spracovania osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je okrem GDPR a predpisov upravujúcich vyslovene ochranu osobných údajov (nový zákon 18/2018 Z.z.) potrebné zohľadňovať aj ďalšie pravidlá, ktoré upravujú napríklad vedenie zdravotnej dokumentácie. Významným prvkom, ktorý bude naberať na dôležitosti, sú aj povinnosti poskytovateľov a zdravotníckych pracovníkov vyplývajúce z E-zdravia (zákon 153/2013 Z.z. a 578/2004 Z.z.).

Súhlas? Nepotrebujeme ho

Základným východiskom pre spracovanie osobných údajov v zdravotnej dokumentácii je skutočnosť, že tieto operácie poskytovateľ realizuje na základe zákona o zdravotnej starostlivosti. V zmysle § 18 ods. 2 zákona o zdravotnej starostlivosti sa súhlas pacienta na spracovanie jeho osobných údajov v zdravotnej dokumentácii nevyžaduje. Právnym základom na spracovanie osobných údajov pacienta v zdravotnej dokumentácii je teda samotný zákon.

Súčasne je však potrebné upozorniť na skutočnosť, že poskytovateľ na základe zákona (bez súhlasu) môže spracovať len tie osobné údaje pacienta, ktoré špecifikuje zákon o zdravotnej starostlivosti v § 19 ods. 2. Je otázne a ukáže to až prax uplatňovania GDPR ako aj nového zákona o ochrane osobných údajov (18/2018 Z.z.), či poskytovateľ bude môcť spracúvať aj širší rozsah osobných údajov pacienta (ako ten ktorý mu ukladá zákon o zdravotnej starostlivosti) na báze iných “bezsúhlasových” právnych základov. Sme názoru, že takýto scenár po splnení podmienok vyžadovaných zákonom o ochrane osobných údajov nie je možné vylúčiť.

A čo elektronická zdravotná knižka?

Ako sme už uviedli vyššie, poskytovatelia sú dnes povinní plniť povinnosti týkajúce sa zápisov do elektronickej zdravotnej knižky pacienta (EZKP). De facto aj uvedené predstavuje spracovateľskú operáciu týkajúcu sa nakladania s osobnými údajmi pacienta. Právnym základom pre túto činnosť poskytovateľa a zdravotníckeho pracovníka je predovšetkým zákon 153/2013 Z.z. a zákon 578/2004 Z.z. a 576/2004 Z.z.. Nad rámec položenej otázky by sme radi zdôraznili, že elektronická zdravotná knižka nemá povahu zdravotnej dokumentácie pacienta v zmysle, ako je upravuje zákon o zdravotnej starostlivosti.  EZKP predstavuje osobitný informačný systém, do ktorého sa vkladajú a v ktorom sa vedú údaje zo zdravotnej dokumentácie pacienta.

Povinnosť vykonať  elektronický záznam do EZKP poskytovateľovi ukladá zákon č. 578/2004 Z.z., pričom rozsah zapisovaných údajov upravuje Príloha č. 2 k zákonu 153/2013 Z.z.. Podobne ako je tomu pri vedení zdravotnej dokumentácie, tak aj pri realizovaní povinností týkajúcich sa záznamov do EZKP poskytovateľ koná na základe zákona a na splnenie svojej povinnosti nepotrebuje súhlas pacienta. Právnym základom na realizovanie záznamov do EZKP nie je súhlas pacienta, ale samotný zákon. Z uvedeného vyplýva, že ak pacient súhlas na takúto činnosť poskytovateľa nedával, tak nemá ani čo brať späť. 

Môže do toho pacient „hovoriť“?

Na plnenie povinnosti voči EZKP nemá vplyv ani žiadosť pacienta, aby poskytovateľ do EZKP údaje zapisoval (v rozsahu ako ich upravuje zákon č. 1563/2013 Z.z.). Poskytovateľ by teda pacientovi mal vysvetliť, že bez ohľadu na jeho “názor”, či “želanie” musí elektronický záznam po poskytnutí zdravotnej starostlivosti vykonať. 

Takúto povinnosť by poskytovateľ nemal jedine v prípade, ak by sa jednalo o pacienta, ktorý nie je poistencom verejného zdravotného poistenia, alebo poistencom iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike (viď Príloha 2 ods. 1 písm. c/ zákona č. 153/2013 Z.z.).

Na položenú otázku je možné odpovedať tak, že poskytovateľ je povinný v rozsahu údajov stanovených v zákone 153/2013 Z.z. vykonať elektronický záznam do elektronickej zdravotnej knižky pacienta, pričom je tak povinný urobiť bez ohľadu na súhlas/nesúhlas pacienta. Uvedené platí v prípade pacientov ktorí sú považovaní za poistenca verejného zdravotného poistenia, alebo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike (viď Príloha 2 ods. 1 písm. c/ zákona č. 153/2013 Z.z.).

Aj toto spracovanie vyžadované zákonom 153/2013 Z.z. má povahu spracovania osobných údajov a v zmysle GDPR/zákona č. 18/2018 Z.z. bude poskytovateľ zdravotnej starostlivosti voči pacientovi povinný splniť informačnú povinnosť v rozsahu stanovenom v zákone o ochrane osobných údajov (kto je prevádzkovateľom, v akom rozsahu s údaje spracúvajú, za akým účelom, na akom právnom základe a podobne).

(Počet prečítaní: 318)

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame