Portál mediPRÁVNIK.sk je momentálne v prestavbe. Ospravedlňujeme sa za obmedzenú funkčnosť.

mediPRÁVNIK.sk

Pohotovosti po novom – aké sú podmienky pre vydanie povolenia na organizovanie pohotovostnej služby? (3. časť)

Jana Böszörményiová 16.11.2017

V predchádzajúcich častiach sme vysvetlili, ako budú po novom organizované ambulantné pohotovosti a ako sa upraví čas, do kedy budú musieť lekári „slúžiť“. Ďalej sme sa pozreli na to, ako sa zmení systém poplatkov za pohotovostnú zdravotnú. V tomto diely sa zameriame hlavne na vysvetlenie podmienok pre získanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.

Výberové konanie na organizátora

Ako bolo povedané v prvej časti tohto článku (http://www.medipravnik.sk/Clanky-a-Temy/pohotovosti-po-novom-co-prinesie-novela-zakona-o-zdravotnej-starostlivosti-1-cast), za tzv. organizátora považujeme poskytovateľa, ktorý prevádzkuje ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.

Organizátorom sa  poskytovateľ stane až vtedy, ak úspešne absolvuje výberové konanie a získa príslušné povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby. Ako toto výberové konanie vlastne prebieha? Nižšie uvádzame všetky dôležité body, s ktorými sa je vhodné oboznámiť vopred:

 • výberové konanie uskutočňuje Ministerstvo zdravotníctva SR,
 • Je potrebné, aby poskytovateľ podal formálnu žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.
 • k žiadosti sa musia doložiť tieto dokumenty:
  • doklad o minimálnom materiálno-technickom vybavení ambulancie (originál alebo úradne overená kópia)
  • doklad o personálnom zabezpečení prevádzkovania ambulancie spolu dokladom o zostatku na účte žiadateľa, ktorým je schopný pokryť náklady na toto personálne vybavenie najmenej na 2 mesiace
   • personálne zabezpečenie sa preukazuje napr. pracovnou zmluvou a dokladom zamestnanca o požadovanom vzdelaní, no bude stačiť i predloženie čestného vyhlásenia, že žiadateľ zabezpečí personálne obsadenie zamestnancami s požadovaným vzdelaním (originál alebo úradne osvedčená kópia),
  • doklad o vinkulácii peňažných prostriedkov v banke vo výške najmenej 10 000 EUR,
  • projekt prevádzkovania ambulancie
   • obsahom projektu by malo byť:
    • definovanie rozvoja ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby na obdobie šiestich rokov,
    • uvedenie dlhodobých a komplexných cieľov,
    • popis komplexnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti,
    • ekonomický projekt, súčasťou ktorého je u žiadateľa, ktorý (už) je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, aj rozbor hospodárenia za predchádzajúci rok,
    • identifikácia technického zázemia,
    • identifikácia servisného zázemia,
    • popis systému vnútornej kontroly a kontrolných opatrení na predchádzanie nežiaducim udalostiam,
    • definovanie spôsobu zabezpečenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.
 • túto žiadosť spolu s prílohami žiadateľ predloží zviazané a zošité šnúrou, pričom voľné konce šnúry sa prekryjú nálepkou, ktorú žiadateľ „opatrí“ podpisom a dátumom zviazania.
 • táto žiadosť musí byť podaná v určitej lehote – právny predpis nestanovuje, o akú dlhú lehotu má presne ísť, no uvádza, že lehotu na podanie žiadosti a taktiež termín výberového konania zverejňuje Ministerstvo zdravotníctva na svojej webovej stránke health.gov.sk a taktiež aspoň v jednom celoštátnom denníku (napr. SME, Denník N, Pravda a pod.), pričom táto lehota nemôže byť kratšia než 2 mesiace od vyhláseného termínu výberového konania,
 • vyhodnocovať žiadosti bude výberová komisia,
 • ak výberová komisia zistí, že žiadateľ nepredložil potrebné doklady k žiadosti alebo uviedol nepravdivé údaje , to oznámi Ministerstvu zdravotníctva, ktoré tohto žiadateľa z výberového konania vylúči.

Ako prebieha vyhodnocovanie žiadosti uchádzačov? 

Vyhodnocovanie výberového konania prebieha formou prideľovania bodov. Komisia tieto body prideľuje za: 

 • personálne zabezpečenie prevádzkovania ambulancie – pridelí max. 50% z celkového počtu bodov,
 • materiálno-technické vybavenie ambulancie – max. 10% z celkového počtu bodov,
 • finančné zabezpečenie prevádzkovania ambulancie - max. 10% z celkového počtu bodov,
 • projekt prevádzkovania ambulancie - max. 30% z celkového počtu bodov. 

Komisia vyberie ako úspešného kandidáta na post organizátora toho žiadateľa, ktorý dosiahol najvyšší počet bodov pri hodnotení. Ministerstvo zdravotníctva je týmto poradím viazané, pričom po vydaní povolenia na prevádzkovanie ambulancie zamietne ostatné žiadosti o vydanie povolenia. 

Čo ak nikto nebude úspešný alebo sa nikto neprihlási?

Ak dôjde k situácii, že:

 • žiaden uchádzač výberového konania nebol úspešný
 • sa nikto neprihlásil do výberového konania, alebo
 • organizátorovi bolo zrušené povolenie na prevádzkovanie ambulantnej pohotovostnej služby

vyhlási Ministerstvo zdravotníctva SR pre daný pevný bod druhé kolo.

Druhé kolo Ministerstvo musí vyhlásiť do 6 mesiacov od vyhlásenia prvého kola v prípade, že sa nikto neprihlásil do prvého kola alebo v prvom kole nebol žiaden uchádzač úspešný, resp. od zrušenia povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.

Ak aj druhé kolo bude mať rovnaký scenár ako kolo prvé, t.j. ak nebol v druhom kole úspešný žiaden kandidát, nikto sa do druhého kola neprihlási, vtedy môže Ministerstvo zdravotníctva pre daný pevný bod vyhlásiť výberové konanie na podnet toho poskytovateľa, ktorý má záujem o prevádzku ambulancie, spĺňa podmienky na vydanie povolenia a preukáže sa potrebnými dokladmi.

Na ako dlho je povolenie vydávané?

Povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby vydáva na obdobie šiestich rokov. Čo sa týka doplnkovej pohotovostnej služby, platnosť jej povolenia je viazaná časovo a územne na pevný bod organizátora.

Chcem dočítať len tento článok
Celý článok je súčasťou exkluzívneho obsahu pre predplatiteľov
(Počet prečítaní: 768)

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame