Portál mediPRÁVNIK.sk je momentálne v prestavbe. Ospravedlňujeme sa za obmedzenú funkčnosť.

mediPRÁVNIK.sk

Odborní zástupcovia, pozor na chystané zmeny!

Peter Gabrik 27.2.2018

V oblasti lekárenskej starostlivosti sa už dlhšie plánovali legislatívne zmeny. Asi najzásadnejšou mala byť nová podmienka, že odborný zástupca musí byť členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá prevádzkuje verejnú lekáreň. Takáto prísna úprava bola zdôvodňovaná potrebou zvýšenia kvality poskytovania lekárenských služieb a mala trochu sprísniť podnikanie v tejto oblasti. Nakoniec Ministerstvo zdravotníctva SR samo túto najvážnejšiu novinku stiahlo, ale do zákona navrhuje viaceré iné novinky.

Vláda SR schválila novelu zákona o liekoch z dielne Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá v lekárenskej oblasti sprísňuje pôsobenie odborných zástupcov a taktiež zakotvuje nové sankcie. Novela by mala byť predložená do Národnej rady SR.

Novela ešte nie je schválená parlamentom, a zmeniť sa v nej môže čokoľvek, je ale potrebné sa pozrieť na zámer, ktorý s vysokou pravdepodobnosťou bude platiť ešte v lete tohto roku. Novinkou je úplne nový § 23a v zákone o liekoch, ktorý na jednom mieste zakotvuje povinnosti odborné zástupcu držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti.

Aké sú teda novo navrhované povinnosti odborného zástupcu?

Odborný zástupca lekárne (t.j. držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je povinný:

  1. oznámiť bezodkladne stavovskej organizácii v zdravotníctve príslušnej na vydanie licencie podľa osobitného predpisu začatie výkonu činnosti odborného zástupcu a ukončenie činnosti odborného zástupcu,
  2. riadiť objednávanie, príjem, kontrolu, uchovávanie, prípravu a výdaj liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok, zaobchádzanie s omamnými látkami a psychotropnými látkami, zaobchádzanie s drogovými prekurzormi a vedenie príslušnej evidencie,
  3. zabezpečiť výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok odborne spôsobilými osobami uvedenými v § 25 ods. 2. a 3. 

Povinnosť pod bodom a) znamená, že Slovenská lekárnická komora bude mať prehľad o každom odbornom zástupcovi, o začatí výkonu tejto funkcie a o skončení. Tým komora môže sledovať plnenie zákonných povinností a celkové pôsobenie odborných zástupcov.

Povinnosti pod bodom b) -  tieto v zásade už boli v zákone o liekoch zakotvené, avšak zákon hovoril v tomto prípade o povinnosti poskytovateľa lekárenskej starostlivosti, zabezpečiť, aby objednávanie atď. riadil odborný zástupca. Zákon teda túto povinnosť explicitne neustanovoval pre odborného zástupcu. Po novom zákon akoby chcel dať väčšie bremeno zodpovednosti aj na odborného zástupcu, čomu zodpovedajú aj sankcie uvedené nižšie.

Povinnosti pod bodom c) boli doteraz v zákone zakotvené ako povinnosti držiteľa povolenia na výkon lekárenskej starostlivosti, teraz sa tieto povinnosti zverujú do rúk odborného zástupcu. Poskytovateľ lekárenskej starostlivosti má po novom už len „zabezpečiť odbornému zástupcovi materiálne vybavenie, personálne zabezpečenie a prevádzkové podmienky na plnenie povinností ustanovených v § 23a“. Je teda zrejmé, že sa prekladá zodpovednosť na odborných zástupcov, ktorí už sami majú zabezpečiť výdaj liekov odborne spôsobilými osobami.

O výhodnosti novej úpravy pre odborných zástupcov možno pochybovať...

V tomto je badať trend, že hoci Ministerstvo zdravotníctva SR upustilo od prísnej a zdanlivo prevratnej zmeny, aby odborný zástupca musel byť členom štatutárneho orgánu (a tak riadiť a konať v mene lekárne), avšak menej nápadne z odborných zástupcov urobilo istým spôsobom „riadiacich pracovníkov“. Zákon práve im dáva úplne jasné povinnosti, ktoré naopak nemá poskytovateľ lekárenskej starostlivosti. Ten má len vytvárať všetky podmienky, aby odborný zástupca mohol svoje povinnosti plniť. Čo ak ale podmienky vytvorené nebudú, ale povinnosti ostávajú? Odborný zástupca tak možno bude nútený skončiť svoje pôsobenie v danej lekárni, lebo bude riskovať nesplnenie povinností, a nebude sám vedieť vytvoriť všetky materiálne a personálne kapacity. Odborný zástupca je stále odkázaný na konateľov lekární. Natíska sa otázka, či by nebolo bývalo pre odborných zástupcov lepšie, aby museli byť aj členmi štatutárneho orgánu a tak by mali aj sami vplyv na zabezpečenie všetkých povinností.

Novela akoby hovorí, že lekáreň prakticky riadi odborný zástupca, avšak ten nemusí byť štatutárnym orgánom. V takom prípade to závisí na konkrétnych korektných podmienkach v každej lekárni. Samozrejme pre lekárne, kde už odborný zástupca je konateľom, sa v tomto prakticky veľa nemení. 

O väčšej miere zodpovednosti svedčí aj to, že zákon prináša doteraz nepoznané sankcie pre odborného zástupcu.

Nové sankcie

Sankcie v § 138 ods. 17 (nový ods.) sú upravené tak, že odborný zástupca sa dopustí iného správneho deliktu, ak:

Chcem dočítať len tento článok
Celý článok je súčasťou exkluzívneho obsahu pre predplatiteľov

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame