Portál mediPRÁVNIK.sk je momentálne v prestavbe. Ospravedlňujeme sa za obmedzenú funkčnosť.

mediPRÁVNIK.sk

článok patrí do seriálu

Očami poskytovateľa: Akú “váhu” má rozhodnutie ÚDZS?

Jana Böszörményiová 4.12.2017

Zdravotná starostlivosť by mala byť poskytnutá správne, v súlade so zákonom. No nie vždy to je tak. Niekedy dôjde k pochybeniu zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, resp. jeho zamestnanca, pričom si to „odnesú“ poväčšine práve pacienti.  Podnetov na ÚDZS pribúda stále viac a viac, pacient si začína svoje právo na riadne poskytnutú zdravotnú starostlivosť uvedomovať. V tomto príspevku sa zameriame na to, čo robiť v prípade, že ÚDZS rozhodne o nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti a uloží za tento postup pokutu.

O ÚDZS a účastníkoch konania všeobecne

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej ako „ÚDZS“) funguje od roku 2004 ako právnická osoba, ktorá bola zriadená zákonom č. 581/2004 Z.z. Ide o nezávislý orgán verejnej správy, ktorého úlohou je dohliadať nad tým, aby bola zdravotná starostlivosť poskytovaná správne. „Výstupom“ ÚDZS je tzv. protokol o vykonanom dohľade, kde ÚDZS konštatuje, ši zdravotná starostlivosť bola poskytnutá správne alebo nesprávne. No to nie je všetko - ÚDZS môže okrem konštatovania o správne/nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti i uložiť pokutu (v prípade nesprávneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti), alebo aj „sankciu“. Sankcie môžu byť v podobe dočasného pozastavenia alebo zrušenia povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia alebo licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, začatia disciplinárneho konania alebo zákazu výkonu zdravotníckeho povolania max. na 1 rok.

Účastníkom dohľadového konania je daný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a ÚDZS, podávateľ podnetu (pacient, resp. poškodený) účastníkom nie je. Podávateľ podnetu teda v konaní „nehrá rolu“ a po prešetrení podnetu je zo strany ÚDZS iba informovaný o výsledku šetrenia (teda či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne alebo nesprávne).

Môžem to dať na súd?

Vyvstáva otázka, či sa môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže proti záverom protokolu o vykonanom dohľade nejakým spôsobom brániť, alebo či ho treba splniť do „poslednej bodky“. Prv, ako si zodpovieme na túto otázku, si povieme, či protokol má alebo nemá povahu rozhodnutia, nakoľko od tohto určenia sa bude ďalej právo poskytovateľa na súdnu obranu odvíjať. 

Žalobu podľa zákona č. 162/2015 Z.z. - Správny súdny poriadok (ďalej ako „SSP“) možno podať, okrem iného, aj proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy. Výsledok protokolu o vykonanom dohľade však nie je rozhodnutím v pravom zmysle slova (nemá povahu správneho aktu a nevzťahuje sa naň zákon č. 71/1967 Zb. Správny poriadok). Keďže takéto „rozhodnutie“ nespĺňa potrebné atribúty, nemožno voči nemu podať žalobu podľa SSP.

No pozor - ak ÚDZS uloží po prešetrení veci pokutu alebo inú sankciu, vtedy už ide o rozhodnutie v pravom zmysle slova a je možné sa proti nemu „právne brániť“ pričom toto právo má účastník konania (t.j. poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, nie podávateľ podnetu).

O dôležitosti podať žalobu

Ako bolo povedané, uloženie pokuty totiž predstavuje určitú povinnosť smerovanú na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorá spočíva v jej zaplatení. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v takomto prípade (pri rozhodnutí v „pravom“ zmysle slova) môže podať správnu žalobu v zmysle ustanovení SSP. Dôležité je, aby žaloba bola podaná na súd až po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov (ide o novú úpravu zavedenú SSP, občiansky súdny poriadok .“netrval“ na podmienke využitia všetkých opravných prostriedkov). To znamená, že ak poskytovateľ podá žalobu na správny súd bez toho, aby prv podal odvolanie na ÚDZS proti rozhodnutiu o uložení pokuty, takouto žalobou sa súd nebude zaoberať.

Využitie rozhodnutia  ÚDZS konaní o náhradu škody na zdraví

Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorému bola zo strany ÚDZS uložená pokuta, nebude konať, t.j. ak sa nerozhodne podať proti pokute odvolanie ani správnu žalobu, v prípade civilného konania o žalobu na náhradu škody (podanej žalobcom – poškodeným pacientom), je civilný súd je rozhodnutím o tom, že bol spáchaný správny delikt, viazaný ! To znamená, že súd ďalej nebude skúmať či došlo k protiprávnemu konaniu a to, kto ho spôsobil, pretože to bude mať „na tanieri“, takže otázka protiprávnosti bude tým pádom definitívne vyriešená. Ostatné otázky (výška škody, zavinenie a príčinná súvislosť medzi konaním a vznikom škody) už musí „rozlúsknuť“ súd.

Vyššie sme si povedali, že prv, než sa podá správna žaloba, je potrebné, aby boli využité všetky možné opravné prostriedky. Aký vplyv bude mať teda podaná žaloba (v prípade využitia opravných prostriedkov) na napádané rozhodnutie o uložení pokuty? Je pravdou, že rozhodnutie o uložení pokuty je právoplatné. No to neznamená, že tento stav ostane „navždy nezmenený“ -  konanie o podanej správnej žalobe môže skončiť tak, že správny súd rozhodne o zrušení napadnutého rozhodnutia orgánu verejnej správy. V takom prípade už civilný súd v konaní o náhradu škody bude musieť vykonať náležité dokazovanie o tom, či došlo/nedošlo k protiprávnemu konaniu a o tom, kto ho spôsobil.

Chcem dočítať len tento článok
Celý článok je súčasťou exkluzívneho obsahu pre predplatiteľov
(Počet prečítaní: 347)

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame