Portál mediPRÁVNIK.sk je momentálne v prestavbe. Ospravedlňujeme sa za obmedzenú funkčnosť.

mediPRÁVNIK.sk

Kauza úplatkov v zdravotníctve – „stojí“ to za to?

Jana Böszörményiová 13.2.2018

Z času na čas nás médiá informujú o kauzách z „temných vôd“ zdravotníctva – o korupcii a preberaní úplatkov zo strany zdravotníckych pracovníkov. Teraz sme sa pozreli na prípad z Nitry a týka sa lekára, ktorého polícia priamo „pristihla“ pri čine, a ktorý sa k preberaniu úplatku aj priznal. V tomto príspevku si povieme o tom, ako korupčné správanie môže ovplyvniť zdravotníckych pracovníkov a čo im v prípade dokázania viny hrozí.

Čo je korupcia?

Jednotnú definíciu korupcie v našich právnych predpisoch nenájdeme. No po preštudovaní Trestného zákona a jeho osobitnej časti týkajúcej sa jednotlivých skutkových podstát trestných činov zistíme, že v 8. hlave pod názvom „trestné činy proti poriadku vo verejných veciach“ nájdeme diel „korupcia“, kde patria tieto trestné činy:

  • prijímanie úplatku,
  • podplácanie,
  • nepriama korupcia,
  • volebná korupcia,
  • športová korupcia.

Na rozdiel od korupcie pojem „úplatok“ v Trestnom zákone definovaný máme ako „vec alebo iné plnenie majetkovej či nemajetkovej povahy, na ktoré nie je právny nárok“. Takýto úplatok musí byť  prijatý, sľúbený, vyžiadaný alebo poskytnutý v súvislosti s konkrétnym trestným činom korupcie, ktoré sme uviedli vyššie, čiže „niečo za niečo“. Úplatca sa ponúknutím úplatku snaží „namotivovať – podplatiť“ osobu, aby konala, resp. nekonala v rozpore s povinnosťami, ktoré má zo svojho zamestnania, funkcie alebo postavenia. 

Možno považovať fľašu alebo dezert za úplatok?

Otázkou ostáva, či poskytnutie (a prijatie) doslova „hocičoho“ sa môže považovať za úplatok. Mnoho pacientov zo zvyku a veľkého pocitu vďačnosti obdarí lekára za jeho dobre odvedenú prácu a nič za to neočakáva. Je preto možné takéto konanie považovať za úplatkové alebo nie? Zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia hovorí, že: „Poskytovateľ nesmie podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti úhradou nad určenú spoluúčasť poistenca podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie, ani iným plnením”. Pod iným plnením sa myslí napr. darovacia zmluva, ktorá nemusí mať písomnú formu, t.j. možno ju uzavrieť aj ústne. Možno z tohto ustanovenia zákona však vyvodiť absolútny zákaz darov od pacientov? 

Požiadavku formulovanú zákonom treba chápať v tom zmysle, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nesmie vytvoriť takú situáciu, na základe ktorej sa pacientovi odmietne zdravotná starostlivosť, pokiaľ pacient poskytovateľovi neposkytne nejaké plnenie (napr. práve prostredníctvom daru), na ktoré poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemá zákonný nárok, t.j. nesmie zdravotnú starostlivosť podmieniť nijakým plnením od pacienta. Ak sa vzťah medzi poskytnutím určitého plnenia a poskytnutím zdravotnej starostlivosti nepreukáže, možno považovať poskytnutie daru za dovolené a súladné so zákonom.

Čo zdravotníkom hrozí?

Korupčné správanie so sebou nesie naozaj ťažké bremeno – môže byť zaň uložený trest odňatia slobody. Čo je ale možno pre zdravotníckych pracovníkov horšie, je skutočnosť, že právoplatným odsúdením za takýto korupčný trestný čin zdravotnícky pracovník stráca bezúhonnosť. Bez bezúhonnosti nemôže vykonávať svoje ani žiadne iné zdravotnícke povolanie, nakoľko bezúhonnosť tvorí jednu zo základných podmienok výkonu zdravotníckeho povolania. 

Článok má samostatný záver pre ambulanciu
Článok má samostatný záver pre lekáreň

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame