Používaním stránok prevádzkovateľa h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.. súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.
 
 

Obchodné podmienky

1) Tieto obchodné podmienky (ďalej tiež ako OP) určujú obsah zmluvného dojednania medzi Poskytovateľom služby a klientom pre službu mediPRÁVNIK PACIENT. Tieto dojednania sa môžu meniť len v súlade s podmienkami uvedenými nižšie.
2) Služba Rýchla analýza (len zadanie otázky) a služba PACIENTSKE KAUZY majú samostatné OP. Tieto samostatné OP sa použijú ak klient nemá zakúpený kompletný produkt mediPRAVNIK PACIENT (v rozsahu ako je uvedené nižšie, hlavne ods. 9).
3) Poskytovateľom služby mediPRÁVNIK PACIENT (ďalej ako „služba“) je spoločnosť h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o., sídlo: Mäsiarska 6, 040 01 Košice, Slovensko, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka 22285/V, IČO: 44 323 760, IČ DPH: SK2022659914 (ďalej ako „poskytovateľ služby“).
4) Klientom je osoba (fyzická alebo právnická osoba), ktorá vyplní a odošle objednávkový formulár služby prostredníctvom webovej stránky www.medipravnik.sk. Pokiaľ sa jedná o poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ten môže byť klientom len za predpokladu že nemá viac ako 5 zamestnancov.
5) Služba sa účtuje za kalendárny rok, pričom jej uhrádzanie je možné prostredníctvom pravidelných mesačných platieb (trvalý príkaz), alebo jednorázovou platbou. Pri každej platbe je potrebné uviesť variabilný symbol uvedený na výzve na zaplatenie. Klient si v objednávkovom formulári môže zvoliť aj automatické sťahovenie mesačnej platby z jeho účtu, pokiaľ to platobný systém umožňuje (len pri platbe kartou).
6) Po objednaní je klientovi doručená výzva na zaplatenie (nie je faktúrou) vo výške násobku sumy 2,5 € s DPH a počtu kalendárnych mesiacov ostávajúcich do konca aktuálneho kalendárneho roka. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky účtovné doklady budú v zmysle príslušných právnych predpisov vyhotovené a doručené v elektronickej podobe po zaplatení sumy uvedenej vo výzve na zaplatenie.
7) Zmluva o poskytnutí služby sa považuje za uzatvorenú momentom odoslania objednávkového formulára prostredníctvom stránky www.medipravnik.sk.
8) Služba je klientovi sprístupnená momentom pripísania platby vo výške podľa zvoleného spôsobu jej uhrádzania (jednorázová platba, alebo mesačné platby) na účet poskytovateľa služby.
9) Obsahom služby je:
a) Rýchla minianalýza: Formulár otázky je limitovaný na 2000 znakov. Odpoveď je pripravená spravidla do 3 dní od zadania otázky do formulára v sekcii poradňa. Odpoveď je sprístupená klientovi po uhradení príslušnej čiastky na účet poskytovateľa služby. Pri príprave odpovede poskytovateľ vychádza výlučne z údajov, ktoré klient poskytoval vo formulári otázky. Cena za Rýchlu analýzu pre klienta služby mediPRÁVNIK PACIENT je 9,90 EUR s DPH.
b) Vstup do zóny SÉZAM PACIENT: vstup do zamknutého obsahu portálu v zóne pacient
c) Vstup do zodpovedaných otázok v pacientskej poradni
d) Newsletter (pacientský) a to 1x mesačne vždy najneskôr v posledný deň mesiaca
e) Naboduj svoje poškodenie: možnosť zistenia orientačnej výšky škody na zdraví po zadaní vstupných informácií v sekcii „Ohodnoť škodu!“ (táto služba je dostupná od 30.11.2015)
10) Newsletter, ako aj ďalšia komunikácia v rámci služby mediPRÁVNIK AMBULANCIA je zo strany poskytovateľa služby adresovaná na emailovú adresu klienta, ktorú klient uviedol v objednávkom formulári.
11) Obchodné podmienky (ďalej ako OP) je poskytovateľ služby oprávnený meniť jednostranne, pričom ich účinnosť môže nastať najskôr v prvý deň nasledujúceho kalendárneho roka, za predpokladu ak ich zmenu poskytovateľ služby oznámi klientovi služby najneskôr 10 dní pred skončením predchádzajúceho kalendárneho roku (teda OP na rok 2016 musia byť emailom oznámené najneskôr 21.12.2015 a ich najskorší deň účinnosti môže byť 1.1.2016).
12) Zmluva o poskytovaní služby sa predlžuje automaticky na ďalší kalendárny rok, pričom pričom klientovi je do konca januára doručená nová výzva na zaplatenie a po jej úhrade elektronická faktúra. Do doby uhradenia platby za nový rok môže byť prístup k službám blokovaný. Poskytovateľ služby môže od Zmluvy odsútpiť v prípade, ak platba za nový kalendárny rok nebude uhradená do 15 dní od odoslania emailovej výzvy na emailovú adresu klienta.
13) Službu mediPRAVNIK PACIENT je možné písomne (stačí emailom) vypovedať najneskôr v posledný deň kalendárneho roku, pričom výpovedná doba uplynie posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom bola výpoveď doručená poskytovateľovi služby mediPRÁVNIK PACIENT alebo klientovi.
14) Výpoveď ktorá obsahuje údaje klienta je potrebné doručiť emailom na adresu vypoved(at)medipravnik.sk. Výpoveď poskytovateľa je doručená na emailovú adresu ktorú má klient zverejnenú vo sovjom profile na stránke www.medipravnik.sk.
15) Klient, ako aj každá osoba, ktorá je oprávnenie diskustovať pod článkami uverejnenými na stránke www.medipravnik.sk je povinná v rámci diskusie dodržiavať pravdla slušného správania. Poskytovateľ služby si vyhradzuje vymazať diskusné príspevky, ktoré sú urážlivé, alebo zosmiešnujú tretie osoby.
16) Klient sa zaväzuje že nesprístupní svoje prístupové údaje do služby inej osobe. V prípade porušenia tejto povinnosti sa zaväzuje poskytovateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,- €. V prípade ak klient nevytvorí také podmienky, aby predišiel využitiu prístupových údajov do služby inej osobe, poskytuje pokytovateľovi sľub odškodnenia vo výške 500, - €. Klient vyhlasuje, že tieto podmienky považuje za prijateľné, nakoľko si uvedomuje, že obsahom služby je know – how poskytovateľa.
Cookies služby. Poskytovateľ služby môže od Vás zbierať údaje s použitím cookies, čo sú určité informácie uložené touto internetovou stránkou vo Vašom počítači. Cookies sa posielajú späť na servery internetovej stránky, ktorá ich uložila, keď sa vrátite na túto internetovú stránku. Cookies a údaje získané prostredníctvom internetových stránok Poskytovateľa služby využívajúcich technológiu cookies môžu byť použité najmä na umožnenie pohybu po internetovej stránke a využívanie jej funkcií, zhromažďovanie informácií o tom, ako používatelia internetovej stránky používajú stránku (ako napr. ktoré internetové stránky sú navštevované najčastejšie alebo či používatelia internetovej stránky prijímajú správy o chybách atď.), uchovávanie údajov o výberoch uskutočnených používateľmi internetovej stránky (ako napr. voľba užívateľského mena, výber jazyka alebo regiónu atď.), reklamné a marketingové účely atď. V prípade nesúhlasu s používaním cookies a údajov získaných prostredníctvom internetových stránok Poskytovateľa služby využívajúcich technológiu cookies na účely uvedené vyššie, zablokujte používanie technológie cookies príslušným nastavením vášho internetového prehliadača alebo iného počítačového programu (t.j. nastavte váš internetový prehliadač alebo iný počítačový program tak, aby blokoval resp. zakazoval (nepovoľoval) použitie technológie cookies). Dovoľujeme si Vás však upozorniť, že zablokovanie technológie cookies môže (z technických dôvodov) obmedziť alebo vylúčiť (resp. znemožniť) prístup na a/alebo funkcionalitu niektorých internetových stránok a/alebo ich častí (sekcií) a/alebo obmedziť alebo vylúčiť (resp. znemožniť) niektoré nimi štandardne poskytované funkcie. Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že nastavenie Vášho internetového prehliadača alebo iného počítačového programu, ktoré nebude blokovať používanie technológie cookies (t.j. nastavenie, ktoré nebude blokovať resp. zakazovať použitie technológie cookies alebo nastavenie, ktoré bude použitie technológie cookies priamo povoľovať), sa považuje za súhlas s používaním technológie cookies a údajov získaných prostredníctvom internetových stránok Poskytovateľa služby využívajúcich technológiu cookies na všetky účely uvedené vyššie.
IP adresa. Adresa internetového protokolu (IP) predstavuje sériu čísel, ktoré sú automaticky priradené Vášmu počítaču kedykoľvek sa pripojujete k Vášmu poskytovateľovi internetových služieb. Webové servery automaticky identifikujú Váš počítač prostredníctvom pridelenej IP adresy počas doby, kedy ste on-line. Poskytovateľ služby môže zhromažďovať informácie o Vašom počítači, vrátane IP adresy, o type operačného systému a internetového prehliadača za účelom administrácie systému a auditu používania internetovej stránky. Nespojujeme IP adresu používateľa internetovej stránky so žiadnymi údajmi, prostredníctvom ktorých by mohol byť osobne identifikovaný, t.j. každé pripojenie používateľa je zaznamenané, ale používateľ zostane pre Poskytovateľa služby anonymný. IP adresa ale môže byť použitá k identifikácii používateľov internetovej stránky, ak to považujeme za nutné z dôvodu vynútenia dodržiavania Podmienok používania alebo pre ochranu našich služieb, internetovej stránky alebo iných používateľov.
PrváPredchádzajúca1234566061ĎalšiaPosledná
NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY